Svijet

AmCham predlaže 5 mjera za smanjenje posljedica koronavirusa na ekonomiju Srbije

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) uputila je Vladi Srbije prijedlog prvog kruga mjera radi smanjenja negativnih efekata koronavirusa na ekonomiju.

Američka privredna komora u Srbiji je, između ostalog predložila opšte mjere, mjere za mala i srednja preduzeća, mjere za posebno pogođene sektore, za zdravstvo, te mjere monetarne politike.

Oko dvije trećine kompanija članica AmCham smatra da je neophodno da Vlada usvoji set privremenih mjera u oblasti rada i smanjenje poreskih izdataka u domenu fiskalne politike, čime bi se čuvala likvidnost u privredi i nivo zaposlenosti u situaciji sa manjim obimom posla, navodi se u istraživanju.

Istraživanje ukazuje da već sada 55 odsto kompanija bilježi teškoće u poslovanju. Od ispitanih kompanija najveći broj ili već ima, ili očekuje da će prodaja opasti za 20 do 30 odsto u prvom periodu.

Najčešći problemi u poslovanju dolaze od ograničenosti kretanja internacionalno i lokalno, izazova u organizaciji rada, smanjenja cash flowa, prekida i kašnjenja u lancu nabavki i isporuka.

Pet opštih mjera

Pet opštih preporučenih mjera ima za cilj očuvanje zaposlenosti i brži oporavak nakon krize.

Prva mjera je smanjivanje poreza i doprinosa u slučaju odsustva sa rada do 30 dana zbog koronavirusa, a na drugom mjestu mjera nalazi se oslobađanje od poreza i doprinosa za vrijeme prekida rada.

Zatim, kako bi se obezbijedila likvidnost kompanija, AmCham predlaže umanjenje u iznosu od 50 odsto na akontaciju poreza na dobit za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike uz plaćanje prema godišnjem obračunu sljedeće godine. Obustava obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza za obaveze nastale od početka vanrednog stanja do 30 dana nakon završetka, za preduzeća koje već imaju velike probleme u poslovanju.

Primjenom ove dvije mjere, neće biti umanjene poreske obaveze preduzeća već samo odložene usled smanjenja poslovnih aktivnosti.

Kako bi krvotok privrede mogao da funkcioniše, peta, posljednja iz seta generalnih mjera, predviđa omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga.

AmCham preporučuje Vladi da hitno otpočne pregovore i usaglašavanje mjera sa zemljama sa kojima se graničimo, uključujući zemlje EU i CEFTA zemlje, kako bi i naša zemlja imala "zelenu traku" za promet robe.

Mjere za mala i srednja preduzeća

Imajući u vidu da je najosjetljiviji sektor privrede sektor malih preduzeća, AmCham je preporučio i dodatne mjere za mala i srednja preduzeća koje uključuju 50 odsto manje poreze i doprinose za paušalce i hitno obezbjeđivanje garancijskih šema za kredite namjenjene održavanju likvidnosti pogođenih malih i srednjih preduzeća.

Prijedlog mjera za posebno pogođene sektore

Predlog mjera za posebno pogođene sektore kao što su sektor turizma, logistike i automobilske industrije obuhvata obustavu plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, pošto se očekuje da će većina ovih firmi završiti godinu sa gubitkom.

Imajući u vidu potrebu smanjenja fiksnih troškova, posebno u hotelijerskoj industriji, bilo bi neophodno smanjiti porez na imovinu do 50 odsto.

Kako bi se dodatno obezbijedio ostanak u radnom odnosu za radnike, predloženo je i refundiranje i pokrivanje dijela troškova plaćenog odsustva za vrijeme prekida ili smanjenja obima rada pod uticajem virusa.

Specifične mjere za zdravstvo

AmCham je predložio specifične mjere za sektor zdravstva koje uključuju izuzimanje lijekova koji ne mogu da se prometuju na teritoriji naše zemlje iz Odluke o zabrani izvoza lijekova, ali i ukazao da zbog povećane tražnje distributeri ne mogu da obezbijede šestomesečni lager lijekova već kroz više sukcesivnih nabavki.

Mjere monetarne politike

Pored pohvale uvođenju moratorijuma na otplatu kredita za preduzeća i građane, AmCham predlaže dodatnu injekciju likvidnosti bankama od strane NBS, bilo u vidu smanjenja obavezne rezerve, proširenja kolaterala za repo operacije, bilo kroz omogućavanje korišćenja zaštitnih slojeva kapitala, kao i odgovarajući tretman potraživanja u moratorijumu sa stanovništva prudencijalnh standarda.

Pojednostavljenje administrativnih procedura

Dodatno, predložene su izmjene i pojašnjenja administrativnih mjera, kao što su omogućavanje elektronskog otvaranja bolovanja, prijave prebivališta i rada od kuće.

Za sve zaposlene koji ne mogu da rade od kuće, AmCham predlaže uvođenje zvaničnih protokola i mjera zaštite ovih zaposlenih.

Osnova za predložene mjere

Mjere su predložene na osnovu istraživanja AmChama o aktuelnom i očekivanom ekonomskom uticaju COVID-19, ograničenih finansijskih mogućnosti kojima Srbija raspolaže, najavljenih mjera Vlade Srbije, kao i na osnovu primjera dobre prakse iz 15 zemalja.

Analizirane su mjere u Australiji, Austriji, Kanadi, Kini, Danskoj, Italiji, Nemačkoj, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj i Hrvatskoj, a uzete su u obzir mjere koje su najavljene u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji.

Kvantitativno istraživanje obuhvatilo je 74 od 200 kompanija članica AmChama, a koje pokrivaju 14 sektora, dok je kvalitativno istraživanje sprovedeno sa 40 kompanija iz članstva koje su komentarisale rezultate kvantitativnog istraživanja, navele ključne izazove i predložile mjere.

Skoro svi intervjuisani u okviru kvalitativnog uzorka bili su generalni direktori kompanija.

 

Izvor: B92
Blog