Republika Srpska

Прочитајте које су то мјере за подршку привреди Владе Републике Српске

Влада Републике Српске, односно Републички штаб за ванредне ситуације, анализирао је стање у привреди, са акцентом на оне дјелатностима које су директно погођене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације.

С тим у вези, Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели:

Одлуку о хитној исплати поврата пореза и доприноса за повећање плата у 2019. години;

Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), за привредне субјекте (правна и физичка лица) који усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању (о чему привредни субјекти подносе Пореској управи писмену изјаву), којом су:

- Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину, које доспијевају за плаћање до 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године,

- Обавезе по основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, која доспијева за плаћање 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године.

Одлуку о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), правним лицима и предузетницима, којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, који упуте захтјев директно или путем финансијског посредника Инвестиционо-развојој банци Републике Српске а.д. Бањалука.

Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/20, објављена 06.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), а које ће бити измирене из средстава Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица корона вируса. Наведене обавезе се односе на плате радника запослених код послодаваца (правних лица и предузетника) који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширењу вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен рад.  Према списку дјелатности и рачуницама коje je сачинилo Министарство привреде и предузетништва, укупан број запослених који не раде због одлуке кризног штаба је 41.438, док укупне обавезе за порезе и доприносе износе: 18.705.181 КМ, од чега су доприноси: 17.555.949 КМ, а порез на доходак: 1.149.232 КМ,

те:

Закључак о остваривању права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину,

Закључак о раду царинских служби, којим се тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да организује рад царинских служби од 00:00 до 24:00 часа, у циљу несметаног протока роба.

Закључак о необрачунавању затезних камата, којим се препоручује Мјешовитом холдингу „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и IPTV, да приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате;

Закључак о одгађању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2020. годину за три мјесеца од дана доспијећа уговорне обавезе;

Закључак о преусмјеравању кредитних средстава IFAD по Пројекту унапређења конкурентности у руралном подручју за финансирање сјеменских пакета за потребе малих пољопривредних газдинстава;

Закључак о брисању 5.373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу IFAD кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске Владе из 2000. године и EU PHARE кредитних средстава из 1998. године;

Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској и то: домаћег хибрида кукуруза, домаћих сорти стрних жита, домаћег сјемена соје, домаћег сјемена крмних трава и травно-легуминозних смјеша, кромпира и других врста у износу од 50% малопродајне цијене.

Влада Републике Српске, у функцији скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, усвојила је нова Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима („Службени гласник Републике Српске“, број: 29/20, објављена 30.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена на 0,5%.

Поред тога, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је донио:

Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19 („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/20, објављена 24.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима банке који су директно или индиректно погођени негативним ефектима; и

Одлуку о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем COVID-19 („Службени гласник Републике Српске“, број: 30/20, објављена 01.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима микрокредитних организација који су директно или индиректно погођени негативним ефектима.

Републички штаб за ванредне ситуације и Влада Републике Српске ће свакодневно наставити да анализирају стање у привреди, те доносе мјере које ће помоћи очувању сваког радног мјеста и сваког привредног субјекта у Републици Српској, којима је због корона вируса угрожено радно мјесто, односно пословање. С тим у вези, за наредни период припремамо слиједеће мјере:

Подршка Владе Републике Српске у висини најниже плате за април 2020. године, за све привредне субјекте у бруто износу, којима је забрањено обављање дјелатности, који су из објективних разлога обуставили рад или који раде са смањеним капацитетом, а нису отпуштали раднике. Према списку дјелатности и рачуницама коje je сачинилo Министарство привреде и предузетништва, укупан број запослених који не раде по разним основама у априлу 2020. године је 68.603 лица, док укупне обавезе за минималну бруто плату износе: 53.085.687 КМ.

Смањење непореских давања;

Подршка опоравку привреде кроз Фонд солидарности.

Према процјенама Завода за запошљавање Републике Српске, додатне обавезе Завода за запошљавање Републике Српске по основу накнаде за незапосленост по тренутно важећем Закону о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености за 2020. годину ће износити око 25 милиона КМ.

 

Фронтал

 

Twitter
Anketa

Koju vakcinu protiv kovida-19 biste primili?

Rezultati ankete
Blog