Tema nedelje

Pročitajte neke od odgovora na poslanička pitanja

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srpske između ostalog, građani mogu da pročitaju odgovore na pitanja koja poslanici i klubovi poslanika upućuju ministarstvima, kao i Vladi RS.

Do sada su postavljeni pitanja i odgovori sa ukupno 5 održanih sjednica NS RS, a mi smo izdvojili nekoliko ilustrativnih primjera sa održane 23. sjednice...

 

Broj: 14-01-07-1-135/13

Datum: 23.01.2013.godine

Narodni poslanik Srđan Mazalica, Klub poslanika SNSD—Milorad Dodik, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 15.01.2013. sljedeće pitanje:    

„U trgovačkim radnjama i tržnim centrima se veoma često ističu cijene proizvoda koje se u potpunosti ne mogu isplatiti novčanim apoenima dostupnim u platnom prometu u BiH. Npr. ako neki proizvod košta 1,19 KM, kupac je prinuđen da prodavcu ''pokloni'' 1 fening, jer najmanji dostupni apoen u BiH je 5 feninga. S druge strane, pravilo kojim se vrši ''zaokruživanje'' iznosa, jednako vjerovatno je u interesu i kupca i prodavca, ali pod uslovom da se cijene formiraju na osnovu unaprijed utvrđenih pravila. Budući da prodavci cijene uglavnom formiraju proizvoljno, oni su u većini slučajeva više skloni da istaknu cijenu tako da se ''zaokruživanje'' vrši naviše, te se mnogi građani ne mogu oteti utisku da se radi o svojevrsnoj prevari.

Da li je ovo pitanje regulisano zakonskim i podzakonskim aktima i ako nije da li Vlada može donijeti uredbu kako bi se u Republici Srpskoj mogle isticati isključivo cijene proizvoda koje se u potpunosti mogu isplatiti novčanim apoenima dostupnim u platnom prometu BiH, tj. u konkretnom primjeru ili 1,15 KM ili 1,20 KM?"

O D G O V O R

Članom 45. stav (1) Zakona o trgovini Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 06/07 i 52/11)  propisana je dužnost trgovca da formira cijene robe u prometu putem kalkulacija i da na osnovu njih istakne cijene za svaku robu i da po njima robu prodaje.

Članom 3. stav (3) Zakona o regulisanju cijena (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 106/09), takođe je propisano da se cijena robe po kojoj se ona prodaje istakne na vidnom mjestu, formira putem kalkulacije i da se iskazuje u domaćoj valuti.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je 2007. godine donijela Smjernice o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 111/07), prema kojoj bi računi trebali da se naplaćuju po sistemu zaokruživanja, gdje bi se iznosi od 1 i 2 feninga zaokruživali na nulu, 3,4,6 i 7 feninga na 5 feninga, a 8 i 9 feninga na 10 feninga.

Donošenje propisa koji bi uredio ovu oblast na način da se se cijene robe iskazuju u apoenima koji su dostupni u platnom prometu u Bosni i Hercegovini ne bi dalo željene rezultate iz razloga što vaganu robu, odnosno robu u rasutom stanju nije moguće iskazati u navedenim apoenima.

Republika Srpska primjenjuje gore navedene smjernice izdane od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine prilikom plaćanja u gotovinskom platnom prometu.

MINISTAR, prim. dr Bakir Ajanović

 

Broj: 06.07/011-302-1/12

Datum: 25.01.2013. godine

Narodni poslanik Svjetlana Sredić, Klub poslanika DNS, je na trećoj sjednici Narodne skupštine RS održanoj 11.12.2012. godine postavila poslaničko pitanje:

''Molim Vas da mi dostavite pisanu informaciju o ukupnom iznosu sredstava koje je Vlada po raznim osnovama (sve subvencije) dala, sa analizom efekata.''

ODGOVOR

U periodu 01.01-31.12.2012. godine izvršenje na budžetskoj poziciji 414100 – Subvencije po budžetskim korisnicima iznosilo je:

IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2012.

1.     Vlada Republike Srpske 3.349.000 KM

2.     Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS 2.060.330 KM

3.     Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva 20.000.000 KM

4.     Ministarstvo saobraćaja i veza 25.397.000 KM

5.     Agencija za agrarna plaćanja 24.234.736 KM

6.     Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1.482.155 KM

7.     Ministarstvo porodice, omladine i sporta 694.348 KM

UKUPNO 77.217.569 KM

Navedeni podaci su preliminarni jer Glavna knjiga Trezora za period 01.01.-31.12.2012. godine nije zatvorena. Za analizu pojedinačnih efekata ovih subvencija neophodno je tražiti informaciju od budžetskih korisnika.

Ministar finansija,  dr Zoran Tegeltija

 

Broj: 06.09/011-303/12

Datum: 11.01.2013.godine

Klub poslanika SDS-a na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. decembra 2012. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Da li Vlada Republike Srpske, republički fondovi, republička javna preduzeća i javne ustanove, kao i drugi budžetski korisnici Republike Srpske imaju otvorene žiro račune kod Hypo Alpe Adria Bank a.d.Banja Luka, i u koliko računi postoje tražimo podatke o iznosu deponovanih sredstava na tim računima koja se nalaze ili su se nalazila sa stanjem na početku i kraju svakog mjeseca od 2007 do 2012 godine i po tom osnovu iznos provizije koju je Banka naplatila?

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija RS ima otvorena tri računa kod Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka (jedan devizni i dva računa u KM), a u navedenom periodu investiralo je sredstva u navedenoj banci.

Ministarstvo finansija RS nema uvid da li republički fondovi, republička javna preduzeća i javne ustanove imaju otvorene račune kod pomenute banke.

Dostavljamo Vam tabelarni pregled stanja sredstava na početku i kraju mjeseca na računima koji su u nadležnosti Ministarstvo finansija Republike Srpske.

 

Broj: 14-01- 06-4694/12

Datum: 24.12.2012. godine

"Narodni poslanik Ostoja Dragutinović, Klub poslanika SDS-a, na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11., 12 i 13. decembra  2012. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: "Da li će i kada u ovoj sezoni biti popravljen kosi transport u okviru Ski Centra "Igrište". Ski Centar "Igrište" je u okviru Akcionarskog društva "Igrišta" čiji je većinski vlasnik Vlada Republike Srpske i to Akcionarsko društvo je u nemogućnosti da to popravi? Po mojim saznanjima oni nemaju uopšte novca, nemaju ni marke, tu su ogromna dugovanja, i zato ja postavljam pitanje, jer sam dobio odgovor i s tim odgovorom nisam zadovoljan?"

O D G O V O R

U 2011. godini stupio je na snagu novi Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“,  broj 70/11), koji je predvidio mehanizme budžetskog finansiranja turističke privrede u Republici Srpskoj. Na osnovu Zakona, Vlada Republike Srpske je u drugom kvartalu 2012. godine donijela  Uredbu o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma („Službeni glasnik RS“, broj: 31/12). Prema Uredbi, predviđena budžetska sredstva koriste se isključivo u cilju usmjeravanja i podsticaja razvoja turizma u Republici Srpskoj. Uredbom je propisana procedura dodjele budžetskih  sredstava za razvoj turizma putem javnog konkursa, a kao izuzetak od postupka dodjele sredstava putem javnog konkursa članom 17. stav 1. tačka b) Uredbe propisana je mogućnost finansiranja projekata koji se odnose na podršku ulaganjima malim i srednjim privrednim društvima u oblasti turizma, kao i za finansiranje projekata sanacije i restrukturiranja privrednih društva u oblasti turizma. Međutim, a.d. "Igrište" Vlasenica je svojim aktom, broj:  354 /12 od 06.11.2012. godine  u skladu sa članom 17. Uredbe Ministarstvu dostavilo samo zahtjev za rekonstrukciju sistema kosog (vertikalnog) transporta ski centra, ali ne i dodatnu dokumentaciju radi finansiranja projekta u skladu sa Uredbom Vlade RS i to, između ostalog i: uvjerenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima u godini koja prethodi godini podnošenja prijave, potvrdu nadležnog suda da nad privrednim društvom nije pokrenut po stupak stečaja ili likvidacije,  kao i investicioni plan (Plan  sanacije), iako je ista zatražena aktom Ministarstva, broj: 14-01- 09-2- 4238  /12 15.11. 2012.godine uz dodatno objašnjenje  procedura  odlučivanja na nivou Društva i postupka dodjele sredstava.

Iz izloženog je vidljivo da zbog nepotpunosti zahtjeva a.d. "Igrište" Vlasenica od 06.11.2012. godine  Ministarstvo trgovine i turizma nije u mogućnosti finansirati  projekat u tekućoj fiskalnoj  godini s obzirom da Društvo u naknadno ostavljenom roku nije upotpunilo zahtjev potrebnom dokumnetacijom.

 

Broj: 16-03-011-63/12

Banja Luka, 08.01.2013. godine

Narodni poslanik Mladen Kršić, Klub poslanika SDS, na 23. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 12. decembra 2012. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Molim da mi odgovorite dokle se stiglo sa rješavanjem žalbe Rade Kozarevića iz Brestova, opština Doboj, a u vezi smanjenja invalidnosti? Žalba je predata negdje u julu 2012. godine. “

O D G O V O R

Žalba Kozarević (Milan) Rade iz Brestova , opština Doboj, zaprimljena je dana 07.08.2012. godine, predmet imenovanog uzet u rad i isti se nalazi u fazi rješavanja.

M I N I S T A R, Petar Đokić

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Ocjenama od 1 do 5, kao u školi, ocijenite kvalitet filma

Rezultati ankete
Blog