Analiza opštinskih budžeta

Budžet za naknade funkcionerima u Istočnom Novom Sarajevu povećan za 65,6 %

U vremenima krize i recesije, kako nam svjedoče primjeri najrazvijenijih država u svijetu, prvo se zamrzavaju ili smanjuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Ne samo radi uštede novca poreskih obveznika, nego i zbog toga da se javnosti pošalje jasna poruka da teret krize mora da se podnese ravnomjerno, odnosno da zaposleni u javnom sektoru ne mogu i ne smiju biti privilegovani kad su plate u pitanju, pogotovo zato što novac kojima se oni plaćaju nastaje u realnom sektoru.

Još je važnije da politički predstavnici građana ne koriste svoje privilegije na način da sami sebi na uštrb realnog sektora podižu naknade. Takva je situacija u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo u kojoj su odbornici u odnosu na 2007. godinu sami sebi enormno povećali naknade za rad u skupštini.

Naime, po osnovu naknada skupštinskim odbornicima iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo 2007. godine izdvojeno je 96.000 KM, dok je prošle 2012. godine za naknadu odbornicima utrošeno 140.000 KM. Odnosno, u odnosu na 2007. godinu do prošle godine odbornici u Skupštini opštine Istočno Novo Sarajevo povećali su naknade za 45,8%. Da li se u međuvremenu u odnosu na 2007. godinu budžet Istočnog Novog Sarajeva povećao takođe za 45,8%? Ni blizu. Zapravo, desilo se suprotno - budžet opštine je 2007. godine iznosio 8.622.750 KM, dok je njegov iznos za 2012. godinu bio 6.373.000 KM, a poslije rebelansa 5.713.000,00 KM, odnosno opštinski budžet prošle godine je za 35,3 %, odnosno nakon rebalansa za 50,9 odsto manji, nego 2007. godine.

Zanimljivo je primjetiti da su u rebalansu budžeta planirani rashodi za plate zaposlenih ostali isti, ali je došlo do smanjenja sredstava za plate pripravnika i to za nekih 30 odsto. Takođe nataknuti su ostali iznosi i ostalih budžetskih korisnika kao npr. zaposlenih u Centru za socijalni rad i u kulturnom centru, kao i plata funkcionera. Tim rebalansom su npr. i budžetske rezerve smanjene za 100 odsto (sa 50.000 na 0 KM), dok su kapitalni grantovi umanjeni od prvobitnog iznosa 62,1 odsto (sa 50.000 na 18.948 KM). U odluci o usvajanju rebalansa budžeta Opštine za 2012. godinu navode se povećani iznosi za subvencije javnim preduzećima i rashodi za ugovorene usluge. „Iz  navedenog  pregleda  je  uočljiva  restriktivna  mjera  prema  povećanju  javne  potrošnje, međutim i na rashodovnoj strani postoje troškovi koji su neznatno uvećani“, stoji u odluci koja je usvojena 27.12.2012.

Kakva je slika u tekućoj 2013. godini?

Budžet opštine za tekuću godinu iznosi 5,431,983.00 KM, što ga činim manjim od umanjenog budžeta poslije rebalansa za 2012. godinu. Međutim, ukupni rashodi za bruto plate povećani su za 260 hiljada KM. I to tako što su za nekih 5-6 odsto umanjena izdvajanja za plate zaposlenih u admin. službi, dok je za neto plate funkcionerima planirano uvećanje u iznosu od 46,162 KM, odnosno sa prošlogodišnjih 84,500 KM su se troškovi povećali na 130,662 KM. U godini krize i u godini kada je budžet opštine najmanji u posljednjih 6 godina.

Kretanja budžeta opštine INS

2007.  – 5,435,000.00 KM / rebalansom 8,622,750.00 KM

2008. – 8,837,000.00 KM

2009. – 11,175,000.00 KM / rebalansom 6,540,000.00 KM

2010. – 5,369,000.00 KM / rebalansom 7,985,000.00 KM

2011. – 5,473,000.00 KM

2012. – 6,373,000.00 KM/ rebalansom 5,713,000.00 KM

2013.- 5,431,983.00 KM

Samim uvećanjem neto plata funkcionera povećani su doprinos i porezi na njihova lična primanja i to za 82.3 odsto, sa prošlogodišnjih 55,500 KM na ovogodišnjih 101,178.00 KM. Sveukupno građane Istočnog Novog Sarajeva će ove godine rad skupštinskih odbornika koštati 231.800,00 maraka, gotovo  100.000 KM više nego godinu ranije, ili 65,6 odsto više.

(Izvor: Budžet opštine INS preuzet sa zvanične web prezentacije)

Ilustracije radi, navešćemo da su troškovi za raseljena lica sa prošlogodišnjih 5.000 KM smanjeni ovogodišnjim budžetom na 1.000 KM, sredstva za stipendije su umanjena za 30.000 KM, izdvajanja za kulturne manifestacije za 20.000 KM, dok su izdvajanja za sport i fizčku kulturu takođe smanjena za nekih 87 000 KM.

Skupština opštine INS ima 22 člana i to predsjednika, potpredsjednika, sekretara i 19 odbornika. Ako gorenavedeni iznos podijelimo sa ovim brojem dobijemo da 10,536 KM ide ove godine po glavi člana SO, iako je za pretpostaviti da veće naknade imaju prva tri pobrojana člana.

Ako cifru iz 2013. godine uporedimo sa 2007. godinom i tadašnjih 96 000 KM utrošenih na naknade odbornika, dobijemo povećanje od 135 800 KM. 

Opšte (ne)prilike u INS

Da li je smanjena nezaposlenost u Istočnom Novom Sarajevu u odnosu na 2007. godinu? Nije. U decembru 2007. godine prema statistici filijale Zavoda za zapošljavanje Istočno Sarajevo (koja statistički obrađuje stanje nezaposlenosti i na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo) na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazilo se 13.812 nezaposlenih lica iz Istočnog Sarajeva. U januaru tekuće na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 15.937 lica, odnosno broj nezaposlenih se u odnosu na 2007. godinu povećao za preko 13,4% (vidi grafikon).

(Izvor: Statistika Zavoda za zapošljavanje RS)

Da li se u Istočnom Novom Sarajevu živi bolje nego u ostatku Republike Srpske? Prema statističkim podacima, sigurno ne. Ako se poredi životni standard građana u najvećim gradovima u Republici Srpskoj, stanovnici Istočnog Sarajeva i među njima stanovnici opštine Istočno Novo Sarajevo imaju najmanje plate (oni koji imaju tu sreću da su zaposleni) i skoro duplo veće cijene osnovnih prehrambenih proizvoda. Prema podacima Zavoda za statistiku, u 2010. godini prosječna plata u Istočnom (Novom) Sarajevu bila je 682 KM, a u Prijedoru 732 KM, Doboju 779 KM, Trebinju 798 KM, Bijeljini 775 KM i Banjoj Luci 908 KM. Istovremeno, cijene osnovnih prehrambenih proizvoda u Istočnom (Novom) Sarajevu veće su nego u Banjoj Luci, gdje je prosječna neto plata u odnosnom periodu bila veća za 250 KM. Dakle, ni po osnovu poboljšanja kvaliteta životnog standarda odbornici SO Istočno Novo Sarajevo nisu zaslužili povećanje svojih naknada.

Šta su odbornici SO Istočno Novo Sarajevo učinili po pitanju razvoja privrede, odnosno realnog sektora? Sudeći po zvaničnim podacima koji se nalaze na oficijelnoj veb prezentaciji opštine Istočno Novo Sarajevo, ne previše. Rezultati su, zapravo, očajni. U ukupnoj strukturi zaposlenih na području ove opštine najviše je onih koji rade u javnoj upravi, odnosno administraciji - 28,8 %. Slijede zaposleni u sektoru građevinarstva-22% zaposlenih, sektor zdravstvene i socijalne zaštite (na navedenom sajtu izostavljen je procenat zaposlenih u ovom sektoru), te sektor trgovine u kojem je zaposleno 11,6% radnika u ovoj opštini. Prema tome, ako znamo da i zaposleni u sektoru zdravstva, prosvjete i policije a koji žive i rade na teritoriji ove opštine takođe ne čine realni sektor, odnosno izdržavaju se sredstvima iz budžeta (opštinskog ili republičkog) jasno je da je privreda na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo u hropcu. Prema tome, ni po ovom osnovu odbornici SO Istočno Novo Sarajevo nisu zaslužili povećanje svojih odborničkih naknada.

(Frontal)

 

 

Komentari
Blog