Banja Luka

Banjaluka: Danas otkrivanje Njegoševe biste

U dvo­ri­štu Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske danas će u 18 časo­va u Ale­ji sve­tog Sa­ve bi­ti ot­kri­ve­na bis­ta Pe­tru Dru­gom Pe­tro­viću Nje­go­šu.

Bo­jan Stoj­nić, di­re­ktor Ar­hi­va RS, na­ja­vio je da će svečanost ot­kri­va­nja bis­te bi­ti održana uz nas­tup Srpskog pje­vačkog druš­tva "Je­din­stvo" iz Ba­nja­lu­ke. On je is­ta­kao da će o Nje­go­šu be­sje­di­ti aka­de­mik Ran­ko Po­po­vić.

Stoj­nić je re­kao da je bis­ta rad Sre­te­na Sto­ja­no­vića, naj­većeg srpskog va­ja­ra dru­ge po­lo­vi­ne 20. vi­je­ka i bra­ta na­ro­dnog he­ro­ja do­kto­ra Mla­de­na Sto­ja­no­vića, dok je pos­ta­ment ura­dio aka­de­mik Mi­li­vo­je Un­ko­vić.

On je na­gla­sio da je bis­ta po­klon srpske pra­vo­sla­vne crkve­ne op­šti­ne Ba­nja­lu­ka gra­du Ba­nja­lu­ci kao znak za­hval­nos­ti za uka­za­nu pažnju pre­ma Srpskoj pra­vo­sla­vnoj crkvi za pro­te­klih tri­de­se­tak go­di­na.

Po­sli­je ot­kri­va­nja Nje­go­še­ve bis­te, u izložbe­nom ho­lu Ar­hi­va Re­pu­bli­ke Srpske biće otvo­re­na izložba Drža­vnog ar­hi­va Crne Go­re pod na­zi­vom "Do­ku­men­ta o Nje­go­šu u crno­gor­skim i rus­kim ar­hi­vi­ma".

 

Izvor: Nezavisne

 

Twitter
Anketa

Da li vas samoizolacija čini nervoznim?

Rezultati ankete
Blog