EU integracije BiH

Reforme potrebne kako bi se zemlja unaprijedila, a ne samo u okviru procesa pristupanja EU!

Povodom 4. sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju održanog danas u Briselu, viši nezavisni pravni stručnjak EU Reinhard Priebe je predstavio Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prave u BiH.

Izvještaj eksperata je rezultat "Inicijative EU za pojačano praćenje vladavine prava u BiH", koja se u toku 2019. godine bavila temeljnim uzrocima nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini, a u okviru Mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Evropska unija pozdravlja ekspertski Izvještaj. Nalazi eksperata ukazuju na niz duboko zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

U martu 2019. Komisija je pokrenula „EU inicijativu za poboljšanje praćenje vladavine prava u BiH ”. Ova inicijativa fokusira se na suštinske uzroke vladavine zakona u BiH. Cilj je poboljšati praćenje reformi vladavine zakona i njihovih reformi, te povećati odgovornost sistema vladavine prava u BiH u cjelosti, kao i poštovanje nezavisnosti sudstva. 

U Izvještaju se navodi da je “nedostatak posvećenost vladavini zakona u cijeloj BiH i dalje temeljni problem."  

Zemlja će morati bitno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi osigurala ispunjavanje velikog broj ključnih prioriteta iz Mišljenja, od kojih je znatan broj vezan za poboljšanje ukupne situacije vladavine zakona u zemlji.

Dalje, u Izvještaju stoji i i da zemlje zapadnog Balkana imaju mnogo zajedničkih nedostataka kada je u pitanju vladavina zakona.

Štaviše, dostizanje i održavanje visoke vladavine zakona mogu biti izazov čak i za države članice EU. Prateći razvoj događaja u drugim zemljama zapadnog Balkana, kao i unutar EU, trebalo bi doprinijeti boljem razumijevanju - zajedničkih problema ili problema specifičnih za zemlju.

Trenutnu situacija u BiH odlikuje popriličan stepen „nefunkcionalnosti“ javnih institucija na svim nivoima. Neki ključni akteri ne pokazuju odlučnost u rješavanju ili prevazilaženju disfunkcionalnosti kroz koordinaciju i saradnju. Umjesto toga, navodi se u Izvještaju, čini se sve kako bi se opstruisala svaka promjena za koju smatraju da nije u njihovom vlastitom interesu. 

Kada su u pitanju oblasti vladavine zakona poput pravosuđa neophodne su sistemske reforme, stoji u Izvještaju. Istaknuto je da je važno da svi shvate da su takve reforme na prvom mjestu i da su u interesu zemlje i njenih građana. Ključno za poboljšanje životnog stanja je da se osigura stabilno okruženje za ekonomski razvoj.

Reforme su prije svega potrebne kako bi se zemlja unaprijedila, doprinijela boljem, pouzdanijem i sigurnijem životu za građane, a ne samo u okviru procesa pristupanja EU.

Za reforme je potrebna politička i institucionalna volja i odlučnost, piše u Izvještaju. Oni bi se trebali zasnivati na inkluzivnom, transparentnom procesu, koji bi trebao prevazići stranačke, entitetske ili etničke podjele. Da bi bile održive, reforme takođe moraju doći iznutra. Društvo u cjelini trebalo bi se uključiti u proces reformi. 

Kada su u pitanju ljudske slobode, dostojanstvo, jednakost i poštovanje ljudskih prava navodi se da je to od suštinskog značaja i vrijednosti na kojima je zasnovana EU. Te su vrijednosti u osnovi i temelj BiH.

Evropska unija je pozvala sve političke lidere u BiH, nadležne vlasti, pravosudne institucije i sve nosioce pravosudnih funkcija da se odmah počnu baviti nalazima Izvještaja i odgovarajućim ključnim prioritetima koji su identifikovani u Mišljenju Komisije.

Zahtjevi građana za pravdom, koji su naglašeni u Izvještaju, se moraju saslušati i ozbiljno razmotriti. U pitanju je  kredibilitet pravosuđa kao i političkih vlasti. EU ih poziva da ispune očekivanja građana koji žele i zaslužuju nezavisan, pošten i efikasan  pravosudni sistem.  Razgovor o nalazima ovog Izvještaja se treba nastaviti. Članovi pravosudne zajednice, političkih vlasti i građani bi se trebali uključiti u reformu pravosuđa i pratiti aktivnosti koje će uslijediti nakon objavljivanja Izvještaja putem 'Platforme Pravo na Pravdu', koja je pokrenuta tokom javne debate 'Pravo na Pravdu' održane 20. novembra 2019. godine.

ZAKLJUČCI 

101. Ovaj izvještaj je ograničen na samo određene oblasti vladavine prava, uglavnom pravosuđe i pravosudne institucije. Ne odnosi se na ostale oblasti, koje su očigledno bitne za funkcionisanje vladavine prava. Sistemski problemi vladavine prava nisu samo prisutni unutar pravosuđa, oni utiču i na te druge oblasti. Da bi društvo bilo uspješno u suzbijanju korupcije, potrebno je imati kulturu integriteta.  Kao važna komponenta sistema vladavine prava, postojeća tijela za nadzor i prevenciju moraju vršiti svoje dužnosti odlučno i odgovorno. Pored toga, civilno društvo i mediji igraju važnu ulogu u učvršćivanju vladavine prava, kako je to dojmljivo pokazano na javnoj debati "Pravo na pravdu".

102. U svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU, Evropska komisija navela je ključne prioritete na kojima zemlja treba da radi bez daljeg odgađanja. Grupa eksperata se nada da će analiza iz ovog izvještaja doprinijeti jačanju svijesti šire javnosti u zemlji o tim ključnim prioritetima, te da će i omogućiti institucijama, u skladu sa njihovim pojedinačnim nadležnostima, da se fokusiraju na provedbu neophodnih reformi.

103, Ovaj Izvještaj predstavlja sastavni dio "Inicijative EU za unapređenje praćenja vladavine prava u BiH" koja će, kroz svoje različite komponente, nastaviti da pruža podršku zemlji u njenim nastojanjima da otkloni nedostatke u području vladavine prava. Ipak, ova Inicijativa ne može zamijeniti volju i angažman domaćih aktera svih nivoa institucija širom zemlje.

104, Napredak je prijeko potreban u interesu BiH i njenih građana. Vraćanje unazad i konstatovanje da "to nije dalo rezultate ranije" neće doprinijeti tom napretku. Ništa od predloženog u ovom Izvještaju, grupa eksperata ne smatra nerealnim ili neprovodivim.

105. Otklanjanje nedostataka u području vladavine prava u BiH i dalje je ogroman izazov. Kako je grupa eksperata posebno navela:

Potrebno je ponovo izgraditi povjerenje

Da bi se prevazišle postojeće nefunkcionalnosti, potrebne su sistemske reforme u važnim oblastima vladavine prava, kao što je pravosuđe.

Ljudska prava i temeljne slobode moraju biti zagarantovane

Potrebno je valjano izvršenje i dovoljni pravni lijekovi koji će osigurati djelotvornu pravnu zaštitu od kršenja takvih prava. Konkretno, nepoštivanje sudskih odluka Evropskog suda za ljudska prava je neprihvatljivo.

Pravosuđe mora bolje služiti građanima

Potrebna su značajna unapređenja u sistemima građanskog i krivičnog pravosuđa. Oni moraju dati rezultate. Građanski postupci su previše mukotrpni, složeni i formalistički te predugo traju. Sistem krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini ne bori se protiv teškog kriminala i korupcije.

VSTV-u je potrebna temeljita reforma i radikalna promjena ponašanja

VSTV se široko poima kao moć koja nikome ne polaže račune, u rukama osoba koje služe interesima mreža političkih pokrovitelja i uticaja. Kao centralna institucija koja treba da osigura nezavisnost i funkcionisanje pravosuđa u BiH, pravni okvir i rad VSTV-a se moraju značajno unaprijediti, kako bi bolje služio interesima pravosuđa i građana.

Mora se osigurati integritet nosilaca pravosudnih funkcija 

Postojeći sistem u kojem se samo vrši prikupljanje imovinskih kartona na papiru bez provođenja bilo kakvih provjera je besmislen i mora se unaprijediti. Taj sistem mora podlijegati vanjskom praćenju. Ako novi sistem i njegova primjena ne ostvare svoj cilj, biće se teško oduprijeti pritisku da se provede postupak provjere (vetting).

Potrebno je prevazići neodržive ustavne slabosti 

Potrebne su temeljite reforme važećeg Ustava BiH kao i entitetskih Ustava, konkretno da se prevaziđe "institucionalni višak". Oni nisu adekvatni za dalje kretanje zemlje ka evropskim integracijama i dalji napredak u konsolidaciji stabilne demokratije zasnovane na vladavini prava, najvišim standardima ljudskih prava i za jačanje solidnog ekonomskog razvoja. Paralelno sa radom na ustavnim reformama, potrebno je poduzeti sve moguće napore da se rješe nedostaci u postojećem ustavnom okviru. Ono što treba da prevlada jeste zajednički interes, ne etnički pristup.

Političari moraju djelovati konstruktivno i bez opstrukcija

106. Grupa eksperata je odlučila da uputi kritiku, čak oštru, u vezi sa postojećom situacijom jer smatra neophodnim da se stvari kažu jasno i na način koji neće ostavljati prostora za sumnju u poruku koju žele da pošalju. Sa pozitivne strane, grupa eksperata iskreno pozdravlja činjenicu da unutar pravosudnog sistema, kao i među širom javnosti, takođe postoji snažna želja da se prevaziđu poteškoće i da se situacija preokrene nabolje. U tom kontekstu, otvorene i pozitivne izjave na javnoj debati "Pravo na pravdu" u korist jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i spremnost da se radi u tom pravcu izazivaju optimizam u pogledu budućnosti ove zemlje.

Cijeli Izvještaj na engleskom jeziku možete pročitati OVDJE

 

Frontal

Blog