Milko Grmuša

Diplomirani pravnik, specijalizuje se u oblasti poslovnog prava. Radi u Novomatic grupaciji u BiH. Publicista i kolumnista. Autor publikacije "Novi koncept Republike Srpske"

Milko Grmuša

Deklaracija o modernizaciji Republike Srpske

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, kao i na osnovu članova 182 i 183. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/2011, 37/2011-ispr. i 34/2017), te

Razumijevajući da opstanak i razvoj Republike Srpske i svih njenih građana direktno zavise od njene sposobnosti da se što brže modernizuje,

Shvatajući da je transformacija zemlje i društva istorijska i logička nužnost,

Svjesni da je digitalizacija najznačajnija pretpostavka i sredstvo modernizacije Republike,

Izražavajući opredjeljenje svih građana Republike da Srpska postoji u decenijama koje dolaze i da po stepenu svoje civilizovanosti, uređenosti i bogatstva bude na ponos i za primjer svima,

Apelujući na sve političke faktore u Bosni i Hercegovini i regiji da takođe prioritet u svom političkom radu stave na pitanja budućnosti, modernizacije, humanizacije ljudskih odnosa i civilizacijske transformacije,

Čvrsto opredjeljeni da Republiku Srpsku beskompromisno i na svim poljima uvedemo u dvadeset i prvi vijek,

Ponosni što započinjemo izgradnju nove etape u razvoju Republike i što iniciramo začetak modernog patriotizma baziranog na tehnološkom razvoju, inovacijama i ekonomskom progresu,

Mi, poslanici Narodne skupštine kao reprezenti suverene volje naroda i građana Republike Srpske, na sjednici Narodne skupštine održanoj dana ___. ___._____ godine usvojili smo

 

D E K L A R A C I J U
O MODERNIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE


1. Republika Srpska će svoj institucionalni, ekonomski, obrazovni i društveni razvoj bazirati na procesima digitalizacije kao preduslovu hvatanju priključka za razvijenim zemljama u Evropi i svijetu.

2. Republika Srpska će svoju kompletnu javnu upravu digitalizovati, odnosno implementiraće koncept „e-uprave“. To znači da će svi upravni postupci biti vršeni onlajn, da će doći do maksimalne moguće uštede vremena i novca kao resursa, odnosno da će efikasnost, transparentnost i ekonomičnost rada uprave biti na maksimalnom, a mogućnost zloupotreba, proizvoljnosti i korupcije na minimalnom nivou.

3. Republika Srpska će kreirati pametnu, brzu i prilagodljivu „e-vladu“ koja će u budućnosti da održava ne fizičke, nego „e-kabinet“ sjednice, čiji je cilj da smanji vrijeme koje se troši na fizičke sastanke i procedure, a da ostavi više vremena i resursa na donošenje strateških odluka. Zadatak „e-vlade“ će biti da neprestano pronalazi mehanizme kako da digitalizuje svoje servise i usluge, odnosno kako da ih nudi ne samo građanima Republike Srpske, nego i svim građanima svijeta koji ispunjavaju preduslove određene zakonom Republike, a sve u cilju iznalaženja novih, kompetitivnih i inovativnih mehanizama za povećanje prihoda Republike, te njenu sveukupnu modernizaciju i ekonomski napredak i blagostanje.

4. Republika Srpska će putem „e-uprave“, „e-poreza“ i „e-pravosuđa“ da kreira najpovoljniji fiskalni ambijent u regiji, sa najnižim stopama poreza, sa najmanje predviđenih fiskalnih i parafiskalnih nameta, kao i sa najjednostavnijim procedurama za plaćanje poreza, uporedo sa e-registrom privrednih društava i onlajn registracijom istih, u zakonskom imperativnom roku od tri dana od dana slanja urednog e-zahtjeva za registraciju.

5. Republika Srpska će da uvede institut „elektronskog prebivališta“ za sve inostrane državljanine koji iskažu interes da u skladu sa zakonima Republike započnu svoj privatni biznis u Republici Srpskoj.

6. Predmet informatika biće uveden u osnovne škole počev od prvog razreda, a oblast programiranja počeće se izučavati počev od trećeg razreda osnovne škole.

7. Republika Srpska će izvršiti reformu kompletnog obrazovnog sistema koji će, posebno u oblasti visokog obrazovanja, pored edukativne, dobiti i svoju naučno-istraživačku i tržišnu komponentu, a sve u saradnji i harmonizaciji sa poslovnom zajednicom. Pristupiće se smanjenju broja obaveznih predmeta, te istovremenom povećanju broja izbornih predmeta na svim nivoima obrazovanja.

8. Pravo na internet će postati jedno od osnovnih prava građana Republike Srpske, i kao takvo biće predviđeno u Ustavu Republike Srpske. Shodno tome, svi organi i institucije Republike biće u obavezi da izvrše sve neophodne radnje kako bi se razvila infrastruktura za brzi pristup širokopojasnom internetu i isti omogućio na teritoriji cijele Republike.

9. Biće izvršena kodifikacija i unifikacija različitih grana prava (građansko pravo, privredno pravo, upravno pravo, kazneno pravo), radi lakšeg snalaženja u šumi pravnih propisa građanima, privrednicima, investitorima, ali i sudijama, tužiocima i stručnoj javnosti uopšte. Svi propisi doneseni od strane Narodne skupštine, počev od prvog dana njenog rada, biće dostupni besplatno svim građanima Republike onlajn.

10. Republika Srpska će izgraditi mrežu brzih puteva po principu javno-privatnog partnerstva i koncesija, a kako bi povezala sve svoje regionalne centre na najjeftiniji mogući način, uz postizanje ciljeva sigurnosti, kvaliteta i dinamike realizacije tog cilja.

11. Zadužuju se Vlada Republike Srpske, sva njena ministarstva, agencije, ustanove i drugi organi i institucije Republike, kao i javna preduzeća i fondovi, da u periodu od pola godine dostave Narodnoj skupštini na razmatranje konkretne planove sprovođenja ciljeva zadatih u ovoj Deklaraciji. Zadužuju se predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine da u istom roku Narodnoj skupštini Republike Srpske takođe dostave konkretne planove za sprovođenje zadatih ciljeva u ovoj Deklaraciji, a u okviru za koji su za implementaciju istih zadužene i odgovorne te zajedničke institucije.

12. Zadužuju se nadležna tijela i odbori u Narodnoj skupštini Republike Srpske da u periodu od pola godine pripreme analizu postojećih zakonskih rješenja, a kako bi se odmah potom moglo početi sa realizacijom ciljeva zadatih u ovoj Deklaraciji, odnosno kako bi se izvršile što hitnije izmjene donesenih i donošenje novih zakonskih rješenja u pravcu implementacije tih ciljeva.

13. Zadužuju se predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, kako na nivou Republike Srpske, tako i na nivou zajedničkih institucija BiH iz Republike Srpske, da u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Deklaracije stupe u kontakt sa predstavnicima političkog, privrednog i naučnog sektora u onim zemljama koje su uspješno realizovale ciljeve navedene u ovoj Deklaraciji, a kako bi se analizirala mogućnost angažovanja najeminentnijih stručnjaka koji će pomoći institucijama Republike da sprovedu ciljeve zadate u ovoj Deklaraciji.

14. Zadužuje se Vlada Republike Srpske da po isteku rokova navedenih u ovoj Deklaraciji dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske detaljan izvještaj o tome koje institucije, organi, agencije i javna preduzeća su uspješno realizovali zadate naloge, a koji navedeni subjekti to nisu učinili.

15. Ova Deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: ________/_____
Datum: ___. ___.______.

 

 Prenošenje blogova i tekstova sa portala Frontal dozvoljeno je nakon isteka 48 časova od objave bloga ili uz pismeno odobrenje redakcije.Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog