Analiza opštinskih budžeta

Paljanski hram sportova: Građen uz neefikasan nadzor i višemilionsko uvećanje troškova

"Otvaranje dvorane Peki predstavlja “zlatnu medalju” omladini Pala. Ovaj hram sporta poklanjamo upravo našim mladim generacijama", rekao je 27. avgusta prošle godine tadašnji načelnik Pala Slobodan Savić. Međutim, ova zlatna boja poprima nijanse sive kada su u pitanju finansije koje se odnose kako na izgradnju samog objekta, tako i za sredstva koja se danas izdvajaju za njeno održavanja i funkcionisanje.

Naime, čini se vrlo teškim utvrditi koliko je zapravo i čijih sredstava uloženo u gradnju pomenutog sportskog objekta, koji su, kako su i mediji ranije prenijeli, gradili i sa svojim parama učestvovali i građani Istočnog Sarajeva, i Paljani kao i stanovnici cijele Republike Srpske, jer iz sva tri navedena budžeta su izdvojeni višemilionski iznosi za potrebe građenja “paljanskog hrama sportova”.

Tokom svečanog čina otvaranja okupljeni zvaničnici su istakli da je Vlada RS pomogla završetak dvorane sa 1,5 miliona KM, da je grad Istočno Sarajevo uložio 3,7 miliona KM, a opština Pale 1,5 miliona KM, dok su putem kredita obezbijeđena četiri miliona KM. Sveukupno 10.7 miliona maraka.

Na Forumu odgovornosti održanom 31.1.2013 godine ovaj gore iznos je uvećan za nekoliko miliona, kako su okupljene Paljane u sali Skupštine opštine informisali novi načelnik Miodrag Kovačević i nova načelnica finansija Novka Vujičić. Kako je navedeno u pitanju građana, grad Istočno Sarajevo je uložio u konstrukciju 3,7 miliona KM, opština Pale je dala zemljište FK Romanija i građevinske rente, a to je 1 milion KM. Što se tiče preostalih troškova opštine Pale, načelnica finansija je istakla da ukupna vrijednost evidentirana u poslovnim knjigama opštine iznosi oko 8 miliona KM, od toga je 6,500.000 KM evidentirano u poslovnim knjigama ove godine, a odlukom o odgođenom plaćanju sa izvođačem radova oko milion i po maraka su obaveze koje će biti izmirene iz budžeta 2013.

Opština je podigla 2 kredita u dva perioda: 1) kredit od 4 miliona KM, kamata je oko 1,9 miliona KM, a kredit ističe 2016. godine (od toga kredita je plaćen dio za Školu “Srbija”, oko 2 miliona KM); 2) kredit od 3 miliona KM kod Unikredit banke, a ističe 2018. godine. Mjesečna rata po kreditima je 110.000 KM, a to znači da je godišnja rata 1,320.000 KM. Vlada RS je uplatila ukupno 1,550.000 KM, od tog iznosa je Ministarstvo finansija uplatilo 500,000 KM u 2011., a u 2012.  milion KM i dodatno je Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS dalo 49,960 KM za nabavku opreme.

Takođe, tokom Foruma navedeno je da je vanjsko uređenje koštalo oko  20.000 KM, dok je izgrađeno pola dvorane, tj. oko 7.500 m2, a ostalo je još nedovršeno oko 7.000 m2. Cijena druge polovine dvorane nije poznata jer to nije bio projektni zadatak, a nepoznanica je i koja će biti namijena.

Opština je ponudila oko 2.700 m2 prostora Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta iz Istočnog Sarajeva, a kako je rekao načelnik Kovačević oni su prihvatili ponudu, i uskoro će se potpisati Ugovor. Očekuju se radovi u maju 2013. za dio koji pripada fakultetu, dok će zadržati i objekte u Stambolčiću.

Revizori utvrdili niz nepravilnosti pri građenju

Glavna služba za reviziju RS je 29. januara 2013. godine objavila Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Opštine Pale za period 01.01 - 31.12.2011. godine. U njemu se pod stavkom nabavke, navode nedosljednosti i manjkavosti koje su revizori utvrdili prilikom izgradnje Sportsko-kulturnog centra Pale.


Vrijednost nabavke je procijenjena na 5.620.000 KM, a u tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je potrebno dostaviti potvrde o ostvarenom prometu, koji ne može biti manji od 20 miliona KM, što, prema revizorima, nije srazmjerno - i ima ograničavajući efekat na konkurenciju.

“Kao najpovoljiji ponuđač, odabran je Konzorcij: Građenje a.d. Istočno Sarajevo, Romanijaputevi a.d. Sokolac, Grijanjeinvest d.o.o. Pale i Iskra d.o.o. Istočna Ilidža, sa cijenom od 5.046.583 KM, bez avansnog plaćanja i rokom izvođenja radova od 300 kalendarskih dana. Ugovor je potpisan 22.12.2010., kada je, po građevinskom dnevniku, izvođač radova preuzeo potrebnu dokumentaciju, a 23.12.2010. otpočeo sa radovima i istog dana ispostavio prvu privremenu situaciju na iznos od 403.275 KM, koju je prihvatio nadzorni organ, a zatim i rukovodstvo opštine i koja je plaćena 28.12.2010. Radovi nisu izvršeni u ugovorenom roku, iako je rok bio jedan od kriterijuma za ocjenu ponuda. U toku revizije predočen je građevinski dnevnik sa radovima završenim na dan 26.06.2012. Nakon toga su ispostavljene još dvije situacije za: jul i avgust 2012., u ukupnom iznosu od 1.011.441 KM, za koje ugovorni organ nije predočio građevinske dnevnike. Okončana situacija je ispostavljena na iznos od 7.054.343 KM, dana 23.08.2012., a bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora istekla još 20.10.2011.”, stoji u pomenutom revizorskom izvještaju.

Vrijednost radova po osnovnom ugovoru je 5.083.923 KM i po dopunskim ugovorima: 1.738.844 KM i 364.679 KM.

Dopunski ugovori su potpisani nakon sprovedenih procedura putem pregovaračkih postupaka bez objavljivanja obavještenja o nabavci. U njima nisu definisani nepredviđeni ili dodatni, nego isti radovi - nastavak izgradnje dvorane, što, kako stoji u izvještaju, proizvodi rezervu, da projekat, odnosno prvobitni proračun vrijednosti posla, nisu adekvatno sačinjeni.

Osim toga, navode revizori, izvođač radova je (a ne nadzorni organ) tražio da se izvrše nepredviđeni radovi, dao ponude za: ispitivanje već ugrađenih materijala od 115.143 KM, izmjenu projekta od 221.286 KM i naknadne radove na elektro instalacijama u iznosu od 93.960 KM i nakon toga, sam izveo te radove.

Prema njima nije jasno zašto je dopunski ugovor br. 1 potpisan na 1.721.618 KM kad vrijednost radova po sve tri ponude iznosi ukupno 430.389 KM; izvođenje radova nije obustavljeno od momenta, od kada su tražena ispitivanja ugrađenih materijala, nego su uporedo izvođeni radovi i ispostavljeno je još sedam situacija u vrijednosti od 2.238.675 KM; te zašto ispitivanja ugrađenih materijala nije izvršila treća strana, a ne izvođač radova.

“Sve aktivnosti, od izvođačevog zahtjeva da se izvrše nepredviđeni radovi, do dostavljanja ponuda, odvijale su se u toku 2011., pri čemu ugovorni organ nije sproveo proceduru javne nabavke, već je naknadno, za sve nepredviđene i naknadne radove sproveo procedure pregovaračkih postupaka bez objavljivanja obavještenja o nabavci i zaključio dopunske ugovore u 2012. Za dopunski ugovor br. 2 nije dokumentovano, na osnovu čega je dat prijedlog za dodatne radove i na osnovu čega je ugovorni organ sproveo proceduru nabavke putem sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci”, naveli su revizori i još istakli da Nadzorni organ, tokom svih faza izgradnje i ispostavljenih 17 privremenih i okončane situacije, nije sačinio ni jedan izvještaj o nadzoru, nije predložio da se izvrše pomenuta ispitivanja ugrađenog materijala i nije izvještavao po osnovu naknadnih i nepredviđenih radova.

Prihodi - rashodi

SD Peki u prvih četiri mjeseca svoga rada nije prihodovala ni jednu marku u budžet opštine Pale, jer je tokom tog perioda bila besplatno ustupljena na korištenje sportskim klubovima. Od početka ove godine na snazi je cjenovnik kojim se npr. za sat i po treninga klubova i škole fudbala određuje iznos od 30 KM.

Mnogi Paljani negoduju zbog činjenicu da se u ovoj dvorani ne mogu organizovati koncerti i drugi nesportski sadržaji zbog nedostatka zaštitnog tepiha, koji kako je rekao načelnik Kovačević košta 50.000 KM prema preporuci Elana.

On je na pomenutom Forumu dodao da će možda dvorana biti isplativa u jednom dijelu, ne u potpunosti, a dodao je da misli da nema u okruženju isplativih dvorana.

Koliki će biti troškovi dvorane, barem ovog dijela koji je izgrađen i stavljen u funkciju nismo uspjeli saznati. Naime, na Frontalova dva upućena zahtjeva za dostavljenjem budžeta za rad SD Peki u ovoj godinu, opštinske vlasti su se oglušile. Prvi koji smo poslali direktno direktorici Kulturnog sportskog centru Pale, dobili smo telefonski poziv kojim nam je zamjeran ton kojim smo tražili informacije, te nam je potvrđeno da je zahtjev dobijen, a ni nakon 15 dana odgovori nisu proslijeđeni. Drugi prošireni zahtjev Frontal je poslao na ime načelnika i službe za odnose sa javnošću i on je takođe ignorisan.

Treba reći i da je Sportsko dvorana Peki  skupštinskom odlukom pripojena Javnoj ustanovi za kulturu Kulturno-sportskom centru Pale. Vođeni ovom činjenicom, a ignorisani od strane opštinske administracije, pokušali smo da iz Budžeta za 2013. godinu dođemo do okvirnih podataka uvećanih rashoda koje je pripajanje dvorane ovom Centru proizvelo.

Budžetom za 2013. godinu opštine Pale, u kategoriji rashoda nije nigdje uvrštena SD Peki kao takva, ali su evidentni povećani troškovi KSC Pale. Tako su ukupni rashodi za lična primanja povećani u 2013. godinu u odnosu na rebalans 2012. godine za  61.135 KM, rashodi za utrošak električne energije su povećani za 68,923 KM i to sa prošlogodišnjih 24,470 na ovogodišnjih 93,393 KM, za tekuće održavanje zgrada troškovi su povećani sa 110  na 2.000 KM, rashodi za tekuće održavanje opreme sa 400 KM na 10.500 KM i dr. Većina stavki KSC Pale u ovoj godini je doživjela znatno povećanje, a neka je i novouvrštena poput bruto naknade van radnog odnosa – honorari koji iznose 8.450 KM. Sveukupno ove godine Kulturno sportski centar će prema budžetu potrošiti 363,500 KM što u odnosu na prošlogodišnjih  195,285.00 KM predstavlja razliku od 168,215.00 KM.

(Ne)transparetnost u radu Opštine Pale

Radosav Živković, predsjednik Izvršnog odbora Pokreta za naš grad – Pale i njihov prošlogodišnji kandidat za načelnika ističe da je Pokret od početka svog političkog rada zastupao stav da dvoranu treba završiti, ali ne pod svaku cijenu.

„Pod ovim smo prvenstveno mislili na potrebu da Fakultet fizičke kulture Univerziteta u I. Sarajevu preseli u objekat kako bi imali korisnika koji ima solidnu sposobnost za osnovno održavanje objekta. Takođe smo ukazali na potrebu održavanja javnih rasprava stručne javnosti o nastavku i zgradnje, kao i donošenja programa koji bi uključivao sve potrebne analize, sa akcentom na finansije potrebne za završetak objekta i njegovo korištenje i održavanje. Vlast je sve naše zvanično dostavljene prijedloge ignorisala, a kao posljedicu loše politike oko izgradnje dvorane imamo revizorski izvještaj za 2011. godinuu kojem je jasno da postoje indicije o nezakonitom poslovanju opštine. U korištenju dvorane imamo situaciju da menadžment SPC "Peki" loše radi svoj posao, a potvrdu možete dobiti kod sportskih klubova“, kaže Živković.

On je, takođe, bio zastupnik kada su prošle godine Paljani okupljeni oko lokalnog internet foruma pokušali da putem zvaničnih dopisa i u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama dođu do podataka o troškovima gradnje SD Peki.

Javna tribina građana Pala je startovala sa radom prije godinu dana. Njen administrator ističe da je prateći rad i zasjedanja SO Pale, uočio da se izbjegavaju odgovori na pitanja opozicije a u vezi sa troškovima izgradnje sportske dvorane. “Misleći da se opozicija ne bori dovoljno (ali i ne obraća na ispravan način), odlučio sam poslati ZOSPI u skladu sa Zakonom o slobodi pristupu informacijama. Da bi se "sprovela" ispravna procedura, ZOSPI je u ime Javne tribine građana Pala na protokol predao gospodin Radosav Živković (broj protokola: 02-053/6), a koji je član foruma od samog početka rada istog“, kaže administrator.

 

Iz prvog odgovora koji mu je poslao Savić, bivši načelnik, stoji njegovo obećanje da će na isti biti odgovoreno krajem avgusta kad se finaliziraju radovi.

Kada navedeni rok nije ispoštovan  upućun je elektronskom poštom još jedan zahtjev načelniku 10.9.2012. sa više pitanja uključujući i pitanje da li planira odgovoriti na ZOSPI. 

Nakon ignorisanja i ovog zahtjeva, administrator foruma se obratio i Vladi RS,  da bi zatim uslijedio  drugi odgovor od bivšeg načelnika Savića u kojem opet izostaju konkretni odgovori na upućena pitanja.

 

“Nakon toga ja sam uputio dopis u kojem ga obavještavam da mi to više nije bitno jer je dokazano da su moja prava kao građanina RS pogažena i da sistem i strukture RS a koji bi trebao da štiti građane ne funkcioniše. Ja sam u institucije RS poptuno izgubio povjerenje što se tiče ovog slučaja i pomenutog Zakona o slobodi pristupu informacijama. Nisam se dalje obraćao gospodinu Kovačeviću jer od njega nisam dobio odgovor ni na jedan imejl koji sam mu uputio. Smatram da je kao novi načelnik, bio dužan preuzeti sve "obaveze" zaostale iza prethodnog načelnika uključujući i ovaj zahtjev”, ističe administrator javne tribine.

Živković kaže da je transparentnost u radu opštinske službe katastrofalna, i to je stalna višegodišnja praksa. „Pokret stalno vrši pritisak i pokušava ukazati na potrebu otvaranja opštinske vlasti prema građanima i javnosti. Ovu praksu ćemo svakako nastaviti, i tražiti nove načine kako bi vlast primorali da radi u skladu sa zakonima i interesima građana“, poručuje Živković.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog