Analiza opštinskih budžeta

Turistička organizacija Bijeljina: Više od 60 odsto budžeta na plate i naknade zaposlenih

Ovogodišnji budžet Turističke organizacije opštine Bijeljina iznosi 341.491,00KM. Od tog iznosa 214,698,00 KM ide na bruto plate i naknade zaposlenima, kao i na naknade za članove Upravnog odbora. U procentima gledano 63 odsto odlazi u ove svrhe, dok preostalih 118.792 ide na ostale troškove, stoji u Programu rada TO Bijeljina za 2013. godinu.

Pojedinačno slika izgleda ovako:

  • Bruto plate 8 radnika iznose 149.690,88KM

  • Bruto naknade 8 radnika (topli obrok, regres, ogrev, zimnica, prevoz 3 radnika sa posla i na posao)  iznose 40.133,44KM

  • Bruto naknade Upravnog odbora (5 članova) iznose 24.875,00KM.

Iako se, u pomenutnom dokumentu navodi 8 zaposlenih, na zvaničnom sajtu koje je TO Bijeljina izradila prošle godine na mjestu kontakti stoji devet imena, i to umjesto u Programu navedenih 4 referanta za marketing, njih petero.

Gore izneseni podaci pokazuju da su prosječne mjesečne bruto plate zaposlenih u TO Bijeljina 1.559 KM, i veće  su za 221 KM od republičkog prosjeka koji je za mjesec februar ove godine iznosio 1.338 KM,  a za 646 KM od prosjeka u djelatnosti  pružanja smještaja, pripremi i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, prema podacima republičkog zavoda za statistiku RS. Prosječne mjesečne bruto naknade članova UO su 414 KM. Ako uzmemo u obzir da je npr. prošle godine UO održao ukupno 12 sjednica, kako stoji u Izvještaju o radu TO Bijeljina iz 2012. godine, može se zaključiti da oni po sjednici dobiju ovaj iznos.

„U finansijskom planu za 2013. godinu naša potraživanja za bruto plate su iznosila 165.572,88KM, a odobreno nam je 160.573,00KM jer je cijena rada u 2012.godini bila 120,00KM. Na sugestiju Odjeljenja za finansije cijena rada u 2013. godini smanjena je na 110,00KM i iznos bruto plata zaposlenih po cijeni rada od 110,00KM iznosi 149.690,88KM. U finansijskom planu za 2013. godinu naša potraživanja za bruto naknade zaposlenih su iznosila 48.133,44KM, a odobreno nam je 40.133,00KM“, stoji u Programu rada TO Bijeljina za 2013. godinu.

Ova izmjena o ukupnim izdacima za bruto plate zaposlenih nije vidljiva u Budžetu opštine Bijeljina koji se može naći na zvaničnom sajtu opštine, gdje na toj poziciji stoji iznos od 160.573,00 KM. To je pozicija koje međusobno nije usklađena između Programa TO i budžeta opštine Bijeljina. Samim time, drugačiji je procenat koji se u odnosu na ukupno odobrena sredstva izdvaja na bruto plate i naknade zaposlenih, kao i naknade članova UO.

Osvrnućemo se ovdje još na činjenicu da novoizrađeni promotivni sajt TO nema prevod ni na jedan od svjetskih jezika, dok su npr. prošle godine u posjeti TO Bijeljina bili gosti iz Rusije sa kojima je razgovarano „o izradi sajta na ruskom jeziku o turističkoj ponudi Bijeljine i Semberije“.

„Turistička organizacija Bijeljina je u 2012. godini nastavila sa dosadašnjom praksom da se svaka manifestacija na kojoj učestvujemo i koju organizujemo zabilježi foto-aparatom ili kamerom tako da raspolažemo velikom količinom fotografija i video materijala. Posjedujemo veliki broj fotografija znamenitosti Bijeljine koje su korištene ili će se koristitiza izradu promotivnog materijala (razglednice, brošure i dr.)“, stoji u prošlogodišnjem izvještaju o radu TO Bijeljina, dok na njihovom sajtu kategorija fotogalerija nije u funkciji.

Četverogodišnji presjek

Ranijih godina slika je takođe bila slična, odnosno koliki god da je bio iznos ukupnog budžeta, uvijek je više od 60 odsto istog odlazilo na plate i naknade zaposlenih. Polazeći od 2009. godine iznosi koji su iz budžeta opštine Bijeljina izdvajani za rad ove organizacije su povećavani  iz godine u godinu. Ukupni budžet TO Bijeljina 2009. godine je iznosio 179.750 KM. Na troškove plata, naknada i naknada za članove UO je otišlo 150.000 KM, čak 83 odsto cijelog budžeta, dok pod stavkom ugovorene usluge – unaprijeđenje turističke ponude stoji iznos od 13.000 KM, ili 7.2 odsto od ukupnog budžeta, a na stavku ostale nepomenute usluge – program turističke ponude utrošeno je 5.000 KM. Te godine na putne troškove je otišlo 7.200 KM.

Budžet TO Bijeljina 2010. raste za 56.384 KM, pa iznosi 236.134 KM. Na plate i naknade zaposlenih odvojilo se 150.364 KM, ili 64 odsto. Zbunjujuće djeluje stavka ugovorene usluge – unaprijeđenje turističke ponude za koju se ove godine izdvojilo 317 KM. Sa druge strane značajno je porastao iznos utrošen na program tursitičke ponude koji je bio 48.676 KM. Putovanja su koštala više nego godinu prije pa je za njih izdvojeno 9.492 KM.

Godina kasnije 2011. donosi i dalje povećanje izdvajanja za TO Bijeljina na iznos od 314.695 KM, sa troškovima plata i naknada zaposlenih u iznosu od 183.312 KM, ali ovaj put su u budžetu opštine navedeni bez iznosa utrošenog za članove UO (ranijih godina sve tri stavke su išle pod kategoriju Rashodi za lična primanja dok su u budžetu iz 2011. godine pomjereni pod kategoriju Rashodi za korišćenje roba i usluga), što kad se pridoda tih 20,500 KM dobije se konačna cifra od 203,812 KM,  odnosno da je 65 odsto cijelog budžeta utrošeno na ove stavke.

U budžetima opštine Bijeljine su za ovog budžetskog korisnika 2010. i 2011. godine posebno navedeni i porezi i doprinosi za naknade, koji su 2010. godine iznosili 18.327 KM, a naredne 17.039 KM. Ako ove iznose uključimo sa već iskazanim troškovima naknadama, procenat koji se odvaja na zaposlene njihove plate, poreze i ostalo je još nepovoljniji.

Prošle godine budžet TO Bijeljina uvećan je još jednom i iznosi 363.717 KM, a sa njim rastu i toškovi zaposlenih. Na njihove plate i naknade odvojilo se 210.832 KM, sa iznosom 24.875 KM za naknade za članove UO dobijemo zbir od 235.707 KM ili 65 odsto od sveukupno dobijenog budžetskog novca. Putni troškovi su bili 12.000 KM a putovalo se ove, kao i ranijih godina po svijetu i regionu.

Putovanja, promocije, manifestacije...

Kako se može vidjeti u izvještaju o radu TO Bijeljina za prošlu godinu Bugarska, Beč, Niš, Novi Sad, Beograd, Banja Luka su samo neke od destinacija gdje se turistička ponuda Semberije predstavljala kroz sajamske i slične manifestacije. Direktor TO Bijeljina je posjetio i London za šta je izdvojeno 1.200 KM. Kako stoji u Izvještaju o radu za 2012. godine on je išao na poziv Srpske pravoslavne crkve u Londonu, zajedno sa članovima SKUD-a Semberija, a za motiv se navodi želja da se izvrši prezentacija sadržaja turističkih programa i znamenitosti ovog područja.

Pojedinačno gledano najviše novca je u ovom pogledu utrošeno na učešće na Smotri srpskog kulturnog stvaralaštva u Beču– 2.755,00 KM, dok posmatrano sveukupno u pogledu zdataka i rada TO najviše novca se izdvojilo za organizaciju Trećeg  međunarodnog sajam turizma i gastrokulture „Bijeljinaturist 2012“- 13.050,00 KM, a slijedi Drinska regata sa budžetskim izdvajanjem od 6.150,00 KM i „Zlatni kotlić Semberije 2012 „ – 3.360,00 KM.

Izabrani novi članovi UO TO Bijeljina

Prema rješenju od 1. marta tekuće godine koje je donijela Skupština grada Bijeljine imenovani su novi članovi Upravnog odbora Turističke organizacije Bijeljina: Saša Jokić,Dragana Jovanović, Danijel Filipović, Dejan Savić i Milorad Todorović. Od navedenih imena Danijel Filipović je bio član UO i u mandatu ranije.

(Frontal)

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog