Saša Stevanović

Fond solidarnosti

Etimološko poreklo riječi fond potiče od latinske riječi fundus što znači dno, temelj, komad zemljišta.

Katastrofalne poplave koje su zadesile prostor BiH uzrokovale su brojne probleme, otvorilo mnoga pitanja, zatražila brojne odgovore. U narednom periodu za očekivati je formiranje mehanizma koji će pomoći i biti jedan od dijelova rješenja u obnovi i sanaciji nastalih šteta. Sve više u javnosti javlja se ideja o formiranju Fonda solidarnosti koji bi mogao biti jedan dio rješenja, a koji može biti temelj za kreiranje trajnijeg rešenja problema nastalih elementarnih nepogoda.

Obzirom da bi fond trebao biti revolving kategorija u smislu da se jednom data sredstva vraćaju, potrebno je investicionom politikom fonda predvidjeti pristup linijama, kreditima, zajmovima uz obavezu vraćanja dobijenih sredstava. Plasirana sredstva trebaju biti sa dovoljno dugim rokovima i kamatnim stopama, koje u ovom slučaju trebamo posmatrati kao kamatne stope koje čuvaju realnu vrijednost fonda za buduće generacije koje će biti suočene sa povećanim rizicima, poplava, požara, zemljotresa i ostalih rizika.

Nivo kamatne stope bi trebalo vezati za stopu inflacije i uvećati za troškove rada Fonda. U budućnosti upravljanje fondom treba maksimalno uključiti profesionalizaciju uz transparentan rad sa eksternom revizijom poslovanja od strane revizorskih kuća koje su međunarodno priznate i mehanizam putem kojeg će strateška opredeljenja rada fonda biti određena od strane Vlade.

Ovaj pristup bi otvorio mogućnost izvora sredstava iz inostranstva, od strane međunarodnih nacionalnih i nad-nacionanlih tela. U cilju katalizatorskog efekta rad ovog Fonda moguć je uz određenu koordinaciju sa nadležnim regulatorima finansijskog tržišta pokrenuti inicijativu da za plasmane u kojima učestvuje Fond rezervisanje za te plasmane kod banaka bude niže, ili ponder rizika ovog plasmana bude niži time će se otvoriti mogućnost za mobilizaciju sredstava.

Plasiranje sredstava, u cilju diverzifikacije plasmana, većeg sveobuhvata i moguće pomoći potrebno je ograničiti iznos plasmana na neki prihvatljiv iznos do 20.000 KM. Obezbjeđenje sredstava Fonda se može vršiti emitovanjem obveznica dijaspore (diaspora bonds), sa dovoljno dugim rokovima uz simoboličan prinos koji čuva vrijednost ulaganja, poseban tretman upisnika obveznice u radu sa entitetskim i državnim organima, ekstra oporezivanje luksuznih roba, kladionica, izmenom zakona o PDV-u obezbediće se dodatni prihodi, a dio tih prihoda se može iskoristiti za transfer u Fond.

Ukoliko se bude razmišljalo o zahvatu dijela sredstava koji se isplaćuju kao plate javnom sektoru, razmisliti o mogućnosti da ova sredstva i dalje pripadaju licima od kojih se ubiru, ali sa odgođenim raspolaganjem ovim sredstvima sa odgodom od 10 i više godina. Plasiranjem sredstava potrebno je dati doprinos povećanju radno intenzivnih aktivnosti uz pristup sredstvima na način uvođenjem imovinskog cenzusa. Transparenost podjele sredstava na revolving osnovi uz doprinos u obnovi stočnog fonda uz obavezu vraćanja moglo bi se, pored saniranja trenutnih posledica, iskoristiti i kao koristan ekonomski instrument u vođenju budućih ekonomskih politika.

Tekst objavljen u EuroBlicu. 

  

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog