Intervju

Prof. dr Nenad Novaković: Banja Luka College nudi novi studijski program prilagođen tržištu rada

Prva privatna visokoškolska ustanova koja je dobila akreditaciju još 2012. godine i koja kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja u BiH, Banja Luka College (BLC) uspješno je prebrodila krizu izazvanu pandemijom COVID-19.

Za modernu i respektabilnu visokoškolsku ustanovu Banja Luka College, koja je lider u oblasti poslovne informatike, grafičkog dizajna, ekonomije, menadžmenta, javne uprave, medija i komunikacija, prošla 2020. godina bila je povezana sa mnoštvom poslovnih izazova i nepoznanica.

Međutim, zahvaljujući strateškim odlukama menadžmenta, kao i ranije uspostavljenom hibridnom načinu odvijanja nastave, prema riječima profesora dr Nenada Novakovića na Banja Luka College-u, uspješno su realizovali akademsku 2019/2020. godinu.

„Naši profesori su, još prije nekoliko godina, razvili program održavanja nastave na daljinu, kao pomoćno sredstvo u održavanju nastavnog procesa, koju smo u vrijeme pandemije digli na još veći, obavezujući nivo. Proteklu akademsku godinu završili smo prema revidiranom programu i veoma uspješno, zahvaljujući tome što imamo realne planove usklađene sa potrebama i mogućnostima. Tako da smo prva visokoškolske ustanova u BiH, koja je bez gubitaka prebrodila ovu krizu“, rekao je Novaković.

Kakva su Vaša očekivanja u akademskoj 2020/2021.?

NOVAKOVIĆ: „Mislim da će tekuća akademska 2020/2021. godina biti teža od prethodne, ali i tu smo doskočili. Ušli smo u one oblasti poslovanja, koje su i u vrijeme pandemije Covid-19 bile profitabilne. One su nam sada noseći dio finansijskog programa, a da pri tome ne trpi nastavni proces i stalno ulaganje u nastavu.

Takođe, ova akademska godina posvećena je unutrašnjem kadrovskom jačanju i podizanju naučno-istraživačkog rada na viši nivo, kako kod profesora, tako i kod studenata i to daje dobre rezultate.“

Predstavite ukratko za naše čitaoce Banja Luka College?

NOVAKOVIĆ: „Banja Luka College je prva privatna visokoškolska ustanova akademskih studija u BiH, koja je dobila međunarodno priznatu akreditaciju još 2012. godine. Diplome koje studenti stiču na ovoj visokoškolskoj ustanovi su međunarodno priznate. Studentima nudi napredna znanja, koja omogućavaju konkurentsku prednost na tržištu, kako u BiH, tako i u inostranstvu. Banja Luka College je osnovan 2004. godine, a počeo je sa radom od 2005. godine. Na BLC-u je do sada studiralo više od 8.000 studenata, a trenutno je upisanih više od 250. U nastavnom procesu zastupljeni su studijski programi i smjerovi iz oblasti: Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija; Inženjerstvo informacionih tehnologija; Grafički dizajn i vizuelne komunikacije; Mediji i komunikacije; Menadžment u društvenim djelatnostima i nevladinom sektoru; Menadžment kulture-produkcije, Poslovna ekonomija, Menadžment marketinga, trgovine i turizma; Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja; Menadžment logistike, špedicije i osiguranja; Menadžment gastronomije i ugostiteljstva; Menadžment zaštite na radu; Ekološki menadžment itd.“

Zbog čega ste odlučili da uvedete studijski program Menadžment gastronomije i ugostiteljstva?

NOVAKOVIĆ: „Usljed nedostatka kadrova iz oblasti gastronomije i ugostiteljsva, Banja Luka College nastoji da unapređuje ponudu obrazovanja kadrova prilagođenih savremenom tržištu rada. Uvidjeli smo da kvalitet kadrova koji se školuju na području turizma, ne zadovoljava potrebe turističkog sistema. Postojeći sistem formalnog obrazovanja u BiH, namijenjen turizmu, nije prilagođen aktuelnim potrebama za menadžerima gastronomije i ugostiteljstva, koji prate svremeni turistički razvoj.

Osnovna ograničenja za razvoj gastronomske i ugostiteljske ponude su nedovoljan fond sati praktične nastave, tokom srednjoškolskog obrazovanja, kao i sistem visokoškolskog obrazovanja, koji je struktuiran samo na hotelijerstvu. Ovaj sistem je bez dodatnih kompetencija u oblasti gastronomije i ugostiteljstva, koji bi obrazovali visoko specijalizovane stručnjake sa relevantnim udjelom praktičnog rada.“

Koje su prednosti studiranja na Banja Luka College-u ?

NOVAKOVIĆ: „Banja Luka College nudi napredna znanja, koja omogućavaju konkurentsku prednost na tržištu, kako u BiH, tako i u inostranstvu. Svakom studentu se omogućava sticanje znanja iz oblasti koje mu omogućavaju rad u dinamičnom poslovnom okruženju, a cilj je da diplomirani studenti posjeduju: stručnost, samostalnost, predanost, kvalitet i samosvijest. Za učenje na daljinu BLC koristi Microsoft Teams, alat koji je dio Office-a 365 paketa-a, koji svaki student prilikom upisa na BLC može besplatno instalirati. Time se  nastavnicima i studentima omogućuje jedinstven način komunikacije i rada.“

Šta predstavlja suštinu nastavnog procesa ove visokoškolske ustanove ?

NOVAKOVIĆ: „Studenti prije svega imaju aktivan partnerski odnos između nastavnika i studenata, optimalnu kombinaciju savremenih oblika nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije, prilagođen karakteristikama i potrebama svakog studenta. Studij obuhvata (klasična i virtuelna) predavanja, konsultacije, stučne ekskurzije, susrete studenata, studentsku praksu i studentsku razmjenu.

Banja Luka College preko programa ERASMUS+ omogućava studentima studiranje i praksu na partnerskim visokoškolskim ustanovama u različitim državama. Na taj način studenti BLC-a otvaraju nove vidike, uče druge jezike, upoznavaju različite kulture i običaje i pripremaju se za međunarodno tržište rada i usavršavanje iz različitih područja.“

Koje su prednosti hibridnog modela odvijanja nastave?

NOVAKOVIĆ: „Prije pandemije Covid-19, koja nas je usmjerila prema online nastavi, BLC je imao spreman Moodle sistem i Microsoft Tems za online nastavu. Hibridni način odvijanja nastave je upravo zato, jer omogućava odvijanje nastave u učionici i virtuelno. Osigurali smo virtuelne učionice, u kojima nastavu izvodimo licem u lice. U okviru predmeta, koje studenti slušaju po uobičajenom rasporedu nastave, zadaju se i određeni zadaci, rade vježbe, odvija se interaktivna komunikacija i studenti imaju mogućnost svakodnevnih konsultacija sa profesorima. Kombinovanje različitih metoda studija omogućava bolje prilagođavanje željama i sposobnostima studenata, te omogućava dobivanje širokog spektra kompetencija za uspješniju izgradnju poslovne karijere. Odnosi između predavača, studenata i menadžmenta BLC-a su na takvom nivou, koji omogućuje prostor harmonije, povjerenja i vjere da je takvo povezivanje temelj uspješne sadašnjosti i budućnosti.“

Kakav je proces akreditacije i kontrole kvaliteta na Banja Luka College-u?

NOVAKOVIĆ: „Banja Luka College radi akreditaciju na nivou ustanove i na nivou studijskih programa, kontrolišući kvalitet svih aspekata nastave i resursa. Kontrola kvaliteta pruža pomoć organima upravlјanja BLC-a, da imaju potpunu kontrolu u najvažnijim segmentima poslovanja, a istovremeno potpunim definisanjem svih procedura rada propisuje se i olakšava svakodnevni posao svih zaposlenih na BLC.

Vodeći računa da su u savremenom sistemu vrijednosti kadrovi na prvom mjestu,  BLC obrazovanje i akademski razvoj stručnjaka sposobnih za rješavanje stručnih problema, nastoji postići  kroz aktivnu ulogu i međusobnu komunikaciju nastavnika i studenata u realizaciji kvalitetnog studijskog programa. Upis kvalitetnih studenata doprinosi realizaciji principa osiguranja kvaliteta i efikasnosti studiranja.

BLC je uspostavio Sistem obezbjeđenja (osiguranja) kvaliteta predviđen Pravilnikom o osiguranju kvaliteta i Pravilnikom o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, koji omogućava provođenje Strategije kvaliteta BLC-a. Strategiju osiguranja kvaliteta donio je Senat 2008.  i 2012. godine.“

Banja Luka College je prije mjesec dobio i prestižni LCR-ov certifikat, kao  potvrdu kvaliteta i pouzdanosti?

NOVAKOVIĆ: „Ovaj prestižni certifikat stavlja Banja Luka College ispred konkurencije, potvrđujući našu profesionalnost i stabilnost u poslovanju. Prolaskom kroz LRC-ovu certifikaciju, kompanije ulaze u zajednicu koja okuplja prepoznatljiva i kvalitetna preduzeća u cijeloj BiH, te dobijaju garanciju bonitetne pouzdanosti za sve one koji žele raditi s njima. Moramo reći da nije lako ući u društvo bonitetno pouzdanih kompanija u BiH, ispuniti stroge kriterije i dobiti  prestižni LRC certifikat. Visoka škola “Banja Luka College” je to uspjela.“

 

Izvor: poslovnenovine.ba
Twitter
Anketa

Koju televiziju iz BiH najviše gledate?

Rezultati ankete
Blog