Intervju

Privredna komora kao inicijator i katalizator saradnje obrazovnog i privrednog sektora

Zdravstvena zaštita učenika/ca srednjih škola na praksi, prihodi i obrada prihoda zarađenih praksom, zaštita na radu tokom prakse i brojna druga pitanja u temelju su aktivnosti Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja.

Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine jedna je od strateških aktivnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, kroz osnivanje i rad Međusektorske kantonalne grupe a potom iniciranje i osnivanje Međukantonalne fokus grupe koja je po prvi put okupila stručnjake iz različitih sektora i nivoa vlasti sa zajedničkom misijom da unaprijede srednje stručno obrazovanje u FBiH.
 
Diana Babić, predsjednica Komore Zeničko-dobojskog kantona i predsjedavajuća Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja odgovara na pitanja o procesu unapređenja.
 
 
•Koji problemi i potrebe su u fokusu djelovanja Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja?
 
Predstavnici/e relevantnih institucija – organa i ustanova iz svih kantona, međusektorskom i međukantonalnom saradnjom u okviru Međukantonalne fokus grupe će nastojati riješiti targetirane probleme koji se tiču doprinosa za zdravstveno osiguranje učenika/ca za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja tokom obavljanja praktične nastave; doprinosa za osiguranje učenika/ca za slučaj invalidnosti i smrti uslijed povrede i profesionalne bolesti tokom praktične nastave; poreza na dohodak u vezi sa prihodima koje ostvari učenik/ca na osnovu novčanih i nenovčanih naknada u vezi sa praktičnom nastavom; zaštite na radu tokom praktične nastave; mjere zdravstvenog nadzora tokom obavljanja praktične nastave; sadržaj i način vođenja evidencije o učenicima/ama koji/e obavljaju praktičnu nastavu kod poslovnog subjekta.
 
•Koji koraci su dosad preduzeti?
 
Premda smo održali svega dva tematska sastanka Međukantonalne fokus grupe, rezultati su već konkretni. Uspostavljena je platforma za razmjenu znanja i iskustva u vezi sa dualno organiziranim  srednjim stručnim obrazovanjem. Stvorene su pretpostavke za implementaciju zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa, kao i za osiguranje učenika/ca na praktičnoj nastavi za slučajeve invalidnosti i smrti, uslijed povrede na radu i profesionalne bolesti koji nastupe tokom praktične nastave. Učenicima/ama srednjih i tehničkih škola, najprije u ZDK, a potom i u cijeloj Federaciji BiH, će biti omogućeno ostvarivanje prava garantovanih propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Kreirana je Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak i upućena je Federalnom ministarstvu finansija. Suština Inicijative je poresko rasterećenje prihoda na osnovu naknada ostvarenih u vezi sa praktičnom nastavom i ferijalnom praksom, a najviše do iznosa od 50% prosječne neto plaće po zaposlenom/j u Federaciji BiH. 
 
•Koje su sljedeće aktivnosti i koraci Međukantonalne fokus grupe?
 
Za nas je u fokusu rad na aktivnostima koji će doprinijeti jačanju uloge i kapaciteta Privrednih komora u procesima unapređenja kvaliteta praktične nastave, kroz pokretanje niza aktivnosti. Naprimjer, realiziranje aktivnosti koje će u potpunosti omogućiti implementaciju zakonske obaveze prijave, obračuna i uplate doprinosa za osiguranje učenika/ca na praktičnoj nastavi, za slučajeve invalidnosti i smrti usljed povrede na radu i profesionalne bolesti koje nastupe tokom praktične nastave. Potom kreiranje i upućivanje Inicijative Federalnom ministarstvu zdravstva radi izmjene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u pravcu regulisanja sanitarnog nadzora nad osobama koje obavljaju praktičnu nastavu odnosno ferijalnu praksu. Radi se i na kreiranju i upućivanju inicijative Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u pravcu prilagođavanja rješenja Pravilnika o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika/ca na tim radnim mjestima u kontekstu praktične nastave i ferijalne prakse. Cilj donošenja novog Pravilnika je da se učenicima/ama srednjih škola omogući da pohađaju praktičnu nastavu, uz nadzor mentora/ica i u skladu sa pravilima o zaštiti na radu, za sva zanimanja i skupine poslova za koje se edukuju u okviru srednjeg stručnog obrazovanja. Kroz razmjenu dobrih praksi kantona koji imaju usvojene zakonske ili podzakonske akte koji regulišu izvođenje praktične nastave izvan škole, namjera je da se potaknu i ostali kantoni da donesu ovakve propise u narednom periodu, kao i da se postojeća kantonalna rješenja usklade. 
 
•Imamo li prijedloge rješenja i imamo li procjenu koliko može potrajati proces koji će dovesti do unapređenja?
 
Za rješavanje većine identificiranih problema u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja su nadležni isključivo federalni nivoi vlasti, pa su članovi Međukantonalne fokus grupe elaborirali problematiku i kreirali prijedloge nekih od najvažnijih rješenja. Dio planiranih aktivnosti, koje su preduslov unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja će, sigurna sam, biti implementirane već u narednoj godini, dok je za druge potreban kontinuiran, dugotrajan rad da bismo došli do sistemskih rješenja neophodnih za unapređenje predmetne oblasti. No, iako navedeno zahtjeva kontinuiran, seriozan rad svih članova/ica, neophodno je istaći da pokazuju spremnost da daju puni doprinos unapređenju predmetne oblasti i to je ono što dodatno motivira i ohrabuje i daje nadu u pozitivan ishod procesa.
 
•Prema Vašem mišljenju, da li će ovi koraci unaprijediti kapacitet i kvalitet tržišta i zaustaviti odliv mozgova i radne snage iz BiH? 
 
Osnovni cilj djelovanja Međukantonalne grupe je unapređenje zakonodavnog okvira srednjeg stručnog obrazovanja čime će se značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta praktične nastave, sigurnosti učenika/ca tokom izvođenja praktične nastave, motiviranosti učenika/ca za upis u srednje stručne škole, i u krajnjoj iteraciji, unapređenju kompetencija učenika/ca srednjih stručnih škola. Kompanije će, unapređenjem zakonodavnog okvira, dodatno biti motivirane da primaju učenike/ce na praksu, participiraju u unapređenju saradnje dva mjesta učenja, kao i da nagrade učenika/cu tokom obavljanja praktične nastave. Na kraju, radna snaga sa kompetencijama potrebnim u savremenim procesima rada će imati bolje prilike za zapošljavanje u BiH. Svojim radom će doprinijeti unapređenju konkurentnosti kompanija, čime će poslodavci biti u prilici adekvatno platiti radnike/ce, te će isti/e biti motivirani/e ostati u BiH. 
 
Privredna komora ZDK od septembra 2020. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja, a uspostavljanje i djelovanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja jedan je od važnijih koraka u tom procesu. Zajedničkom inicijativom žele unaprijediti i uskladiti propise kako bi se kreirala dugoročna i održiva rješenja za srednje stručno obrazovanje, te uspostavila platforma za razmjenu znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Aktivnosti podržao je projekat “Stručno obrazovanje u BiH” koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i SR Njemačke.
 
Twitter
Anketa

Za koga ćete navijati u baražu za Evropsko prvenstvo u fudbalu: BiH ili Ukrajinu?

Rezultati ankete
Blog