Intervju

Kunić: Reformom federalnog pravnog okvira ka unapređenju stručnog obrazovanja

Veći stepen pravne sigurnosti, otklanjanje pravnih prepreka za izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, veća uključenost privatnog sektora u proces obrazovanja – samo su neke od očekivanih i neophodnih promjena na putu ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja.

Analiza federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu je dokument na kome se temelje inicijativa i osnivanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Autorka Analize je Ena Kunić, savjetnica na projektu “Stručno obrazovanje u BiH”, koja kaže da je dokument od 2020. godine, kada je prvobitno izrađen, nekoliko puta ažuriran.

U temelju rada Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja je Analiza federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu. Sadrži li Analiza preporuke i smjernice?

KUNIĆ: Analiza je prvi dokument koji je predstavio i sistematizirao rješenja federalnih propisa koji imaju direktnu ili indirektnu primjenu u predmetnoj oblasti, te ukazao na  postojeće manjkavosti usljed kojih se javljaju prepreke za zakonitu organizaciju i izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse. Predmet analize su propisi iz oblasti poreza na dohodak, doprinosa za obavezno osiguranje, zaštite na radu, zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i mnogi drugi. Analiza sadrži prijedloge mogućih rješenja/koraka u prevazilaženju identificiranih prepreka, od kojih se većina odnosi na potrebu za intervencijom u pravcu izmjena ili dopuna propisa ili preciziranja određenih zakonskih i podzakonskih rješenja.
 
Šta je očekivani rezultat aktivnosti koje Međukantonalna fokus grupa preduzima?

KUNIĆ: Međukantonalna fokus grupa je uspostavljena sa namjerom da služi kao platforma za razmjenu znanja i iskustava između aktera/ica relevantnih za polje srednjeg stručnog obrazovanja, a u svrhu davanja preporuka za unapređenje pravnog okvira i uvođenje dugoročnih i održivih rješenja u predmetnoj oblasti. Očekujemo da će aktivnosti ove grupe rezultirati unapređenjem i harmonizacijom pravnog okvira, ali i praksi kantona u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.
 
Što će za srednje stručno obrazovanje u FBiH značiti primjena preporuka na kojima radi Međukantonalna fokus grupa?

KUNIĆ: Usvajanje i primjena preporuka odnosno inicijativa Međukantonalne fokus grupe rezultirala bi unapređenjem pravnog okvira u okviru kojeg djeluju akteri/ce u srednjem stručnom obrazovanju čime bi se postigao veći stepen pravne sigurnosti, ali i otklonile pravne prepreke za izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse. Jasan i nedvosmislen pravni okvir je preduslov za što veću uključenost privatnog sektora u proces obrazovanja, stoga vjerujemo da bi usvajanje i primjena preporuka pogodovali i uvođenju dualnog obrazovanja.
 
Možemo li se nadati da će realizacija ovih aktivnosti i drugih napora usmjerenih na osavremenjavanje propisa motivisati mlade da ostanu da se obrazuju i rade u BiH?

KUNIĆ: Sve aktivnosti Međukantonalne fokus grupe imaju za cilj dati doprinos u stvaranju ambijenta za kvalitetno stručno obrazovanje i prilika mladih da kroz takvo obrazovanje steknu praktična znanja i vještine koje će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada i zaposlenje. Vjerujemo i nadamo se da će takav ambijent motivisati mlade da se obrazuju i rade u BiH, jednako kao i predstavnike/ce privatnog sektora da uzmu učešće u procesu obrazovanja i u konačnici ponude mladima prilike za dostojanstveno zaposlenje.

Privredna komora ZDK od septembra 2020. godine u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju srednjeg stručnog obrazovanja, a uspostavljanje i djelovanje Međukantonalne fokus grupe za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja jedan je od važnijih koraka u tom procesu. Zajedničkom inicijativom žele unaprijediti i uskladiti propise kako bi se kreirala dugoročna i održiva rješenja za srednje stručno obrazovanje, te uspostavila platforma za razmjenu znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Aktivnosti podržao je projekat “Stručno obrazovanje u BiH” koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i SR Njemačke.

 

Frontal

 

Blog