Vijesti

Udruženje ”Fontana” - Jačanje kapaciteta lica sa invaliditetom za (samo)zapošljavanje

Udruženje ”Fontana” iz Banja Luke održalo je danas trening na temu: ”Jačanje kapaciteta lica sa invaliditetom za (samo)zapošljavanje”.

Trening je jedna od aktivnosti u okviru projekta ”Poslovni kompas”, kojeg realizujemo u periodu juni 2012-april 2013. godine, uz finansijsku podršku Američke ambasade u BiH. Projekat je posvećen motivisanju i osnaživanju lica sa invaliditetom za zapošljavanje ili samozapošljavanje, kao i podizanju svijesti poslodavaca i šire javnosti u BiH o potrebama i mogućnostima lica sa invaliditetom.
Lica sa invaliditetom su jedna od najsiromašnijih i socijalno najisključenijih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Osnovni uzroci siromaštva i socijalne isključenosti lica sa invaliditetom su nedovoljna obrazovanost i nemogućnost radnog angažovanja i zapošljavanja. Iako postoji opšte opredjeljenje u društvu da se svim građanima obezbijede jednake mogućnosti, još uvijek nije zaživio sistem inkluzivnog obrazovanja, niti je dovoljno razvijen sistem profesionalne rehabilitacije, koji bi licima sa invaliditetom pružio odgovarajuće stručno osposobljavanje i pripremu za posao.
U prvoj fazi projekta sprovedeno je Istraživanje potreba, potencijala, interesovanja i motivacije lica sa invaliditetom za (samo)zapošljavanje. Istraživanje, provedeno na uzorku od 25 lica sa invaliditetom u Banjoj Luci, pokazalo je da se ispitivana lica sa invaliditetom nalaze u teškom socio-ekonomskom položaju, većinom nezaposlena, oslanjaju na pomoć članova porodice i društva. Anketirana lica sa invaliditetom imaju interesovanja za zapošljavanje i samozapošljavanje, a kao glavne prepreke zapošljavanju identifikuju predrasude poslodavaca i nedostatak znanja i informacija neophodnih za rad i zapošljavanje.
Vodeći se rezultatima istraživanja i konceptom projekta, glavni cilj treninga je pružanje stručne podrške i informacija koje su licima sa invaliditetom neophodne tokom pripreme za zapošljavanje i samozapošljavanje. Teme koje su obuhvaćene treningom su:
1) Motivacija za (samo)zapošljavanje
2) Traženje posla – Kako se pripremiti?
3) Zapošljavanje lica sa invaliditetom i pristup resursima
4) Priprema poslovnog plana
Posebna pažnja je usmjerena na mogućnosti koje pruža Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida Republike Srpske, posredstvom kojeg je (od 2004. godine) značajno podstaknuto zapošljavanje ove populacije.  
Učesnici treninga primarno su lica sa invaliditetom iz Banja Luke, koja su participirala u realizovanom Istraživanju potreba, potencijala, interesovanja i motivacije lica sa invaliditetom za (samo)zapošljavanje.
Trening je realizovan u saradnji sa agencijom za posredovanje pri zapošljavanju ”Spektar” iz Banja Luke, uz predviđeno učešće predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Republike Srpske.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li će izmjene Krivičnog zakona i uvođenje krivičnog djela uvrede i klevete uticati na slobodu govora u Republici Srpskoj?

Rezultati ankete
Blog