Vijesti

Sjećanje: Dan kada je preminula Slađana Kobas

Na današnji dan prije sedam godina preminula je Slađana Kobas, jedina preživjela beba iz banjalučkog porodilišta 1992. godine, kada je zbog zatvorenog koridora i nemogućnosti da se iz Srbije dopremi kiseonik za inkubatore umrlo 12-oro novorođenčadi.

Sahranjena je dva dana poslije u Prijedoru. Mediji su tada prenijeli da je na vječni počinak u trineastoj godini otišla i trinaesta banjalučka zvjezdica.

Tri­na­est pu­nih go­di­na - po­slije tra­gič­nog do­ga­đa­ja sa ne­sta­ši­com ki­se­o­ni­ka u in­ku­ba­to­ri­ma ba­nja­luč­kog po­ro­di­li­šta 18. ju­na 1992. go­di­ne (ko­ji se zbog sank­ci­ja "me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce" ni­je mo­gao do­pre­mi­ti u Ba­nja­lu­ku) - Sla­đa­na se bo­ri­la za ži­vot.

Od sa­mog ro­đe­nja ni­za­le su se zdrav­stve­ne kom­pli­ka­ci­je, ko­je su naj­vi­še bi­le iz­ra­že­ne na oči­ma. Ubr­zo, po­lu­slije­pu Sla­đa­nu na­pu­šta i maj­ka, a svu bri­gu o njoj pre­u­zi­ma otac Sto­jan. Ni­žu se go­di­ne za go­di­nom tret­ma­na, a on­da i pet ope­ra­ci­ja oči­ju u Ru­si­ji. Sreć­na vijest za njen tri­na­e­sti ro­đen­dan gla­si­la je - Sla­đa­ni Ko­bas vra­ćen je vid.

Po­ro­di­ca Ko­bas bi­la je sreć­na po­la go­di­ne, a on­da je Sla­đa­na pa­la, uda­ri­la se u pot­ko­lje­ni­cu i mi­sle­ći da je u pi­ta­nju be­za­zle­na po­vre­da oti­šla lje­ka­ru. Me­đu­tim, le­ka­ri kon­sta­tu­ju rak pot­ko­lje­ni­ce.

Ni­žu se mu­ke, bit­ke s bo­le­šću, na­da i tu­ga.

Po­slije to­ga Sla­đa­na je otišla na Flo­ri­du, pro­šla kroz no­ve te­ra­pi­je, a on­da  po­no­vo sti­gla u Pri­je­dor, gdje je i pro­ve­la de­tinj­stvo.

(Frontal)


 

Komentari
Twitter
Anketa

Za koga ćete navijati u baražu za Evropsko prvenstvo u fudbalu: BiH ili Ukrajinu?

Rezultati ankete
Blog