Vijesti

Banjaluka dobila Studentski grad

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku da Javna ustanova Studentski centar “Nikola Tesla” promjeni oblik organizovanja u Studenski grad čime će se značajno poboljšati standard studenata, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS. Saopštenje sa prve sjednice nove vlade prenosimo u cjelini.

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 1. Sjednici, u Banjoj Luci, rješenja o imenovanju: generalnog sekretara Vlade, radnih tijela Vlade Republike Srpske (odbora Vlade) i Savjeta za razvoj Republike Srpske.

Za generalnog sekretara Vlade Republike Srpske imenovan je Vlado Blagojević, diplomirani pravnik.

Vlada je danas imenovala i članove Odbora za društvene djelatnosti, Odbora za privredu i finansije, Odbora za unutrašnju politiku, kao i članove Savjeta za razvoj Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske danas je prihvatila Informaciju o stanju odobrenja u Registru odobrenja u privredi.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da nastavi sa aktivnostima redovnog ažuriranja Registra odobrenja u privredi i da jednom godišnje obavještava Vladu Republike Srpske o stanju odobrenja u Registru. Zadužuju se sva ministarstva i ostale republičke uprave i republičke upravne organizacije, te institucije kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja da, u skladu sa Uredbom o Registru odobrenja u privredi, redovno šalju podatke o stanju odobrenja iz svoje resorne nadležnosti, kako bi se Registar redovno ažurirao.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu u 2012. Godini.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske Unije i pravnim aktima Savjeta Evrope za 2012. Godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. Godine, za 2012. Godinu.

Može se konstatovati da su mjere i aktivnosti planirane u okviru Operativnog plana za 2012. Godinu sprovedene u potpunosti, i da su proizvele značajne rezultate na terenu na ciljne grupe kojima su bile namijenjene.

Najznačajnija promjena se desila finansiranjem i sprovođenjem aktivnosti ekonomskog osnaživanja žena na selu, kroz povećan obim finansiranja podsticaja i grantova, te kreditnih sredstava posebno usmjerenih na žene na selu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi su bili veoma aktivni na terenu i u radu sa ženama kao ciljnom grupom. Povećan je broj žena koje su prošle različite savjetodavne programe u oblasti poljoprivredne proizvodnje, stočarstva, prerade mlijeka i mliječnih proizvoda, higijene hrane i slično, koje su im obezbijeđene od strane resornog ministarstva. Povećana je informisanost žena o mogućnostima korištenja sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj, a putem obuka je povećana i njihova sposobnost apliciranja i pribavljanja ovih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave su, u odnosu na raniji period, povećale broj aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja žena na selu kao vrijednog resursa za ruralni razvoj.

Povećan je broj udruženja žena na selu u Republici Srpskoj i postignut je znatan napredak u njihovom povezivanju i umrežavanju. Kroz povezivanje i umrežavanje, žene na selu imaju veću mogućnost prepoznavanja i definisanja svojih strateških prioriteta i potreba, mogućnost većeg uticaja na lokalne planove razvoja i politike, te mogućnost učešća u različitim projektima i programima kako na lokalnom nivou, tako i šire.

Akcioni plan je kao prva javna politika ove vrste postao primjer koji slijede zemlje u regionu, što je mogućnost za regionalnu i prekograničnu saradnju i korištenje fondova koji nam budu na raspolaganju u budućnosti.

Vlada Republike Srpske danas je donijela Odluku o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemljišta na teritoriji Republike Srpske.

Odlukom se utvrđuje katastarski prihod od zemljišta za katastarske srezove u Republici Srpskoj u konvertibilnim markama po jednom hektaru, na osnovu ljestvice katastarskog prihoda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaja o sprovođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. Godine, za 2012. Godinu.

U zaključku ovog izvještaja navedeno je da su mjere i aktivnosti planirane u okviru Operativnog plana za 2012. Godinu sprovedene u potpunosti, a značajan napredak je postignut u pogledu usklađivanja normativno - pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici sa najvišim međunarodnim standardima, te u pogledu jačanja institucija sistema za efikasniju primjenu zakona, i u tom smislu povećanog stepena stvarne zaštite, pomoći i podrške žrtvama nasilja, u odnosu na raniji period.

Najznačajnija promjena se desila donošenjem novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji je u visokom stepenu usvojio standarde za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i djelimičnim usklađivanjem Krivičnog zakona Republike Srpske sa standardima iz ove Konvencije, što predstavlja veliki korak naprijed za zakonodavstvo i prakse u Republici Srpskoj. Pored usklađivanja sa međunarodnim standardima, jednako je važno i to što se novim zakonskim rješenjima išlo u susret iskazanim potrebama na terenu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta  „Smanjenje gubitaka vode i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale – Jahorina“.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost za realizaciju ovog projekta, procijenjene vrijednosti 2. 747. 718 evra, koji bi bio finansiran sa 1. 374. 359 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbijedio iz bespovratnih sredstava institucija i vlastitog učešća opštine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta  „Projekat proširenja vodovodne mreže, unaprijeđenja vodosnabdijevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Teslić“.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost za realizaciju ovog projekta, procijenjene vrijednosti 9. 289. 925 evra, koji bi bio finansiran sa 4. 644. 963 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbijedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća opštine.

Realizacijom projekta se želi povećati obuhvat stanovništva vodovodnom mrežom koja će obezbijediti uslove za kvalitetno i sigurno snabdijevanje pitkom vodom dobrog kvaliteta za postojeće i 12. 000 novih korisnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška
sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01. 01. - 31. 03. 2013. Godine, u ukupnom iznosu od 241. 502, 01 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: tekući grantovi sportskim organizacijama (148. 500, 00 KM) , transferi Fondu za dječiju zaštitu  „Fond treće i četvrto dijete“ (78. 002, 01 KM) i tekući grantovi za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja (15. 000, 00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu nauke i tehnologije za period 01. 01. - 31. 03. 2013. Godine, u ukupnom iznosu 124. 695, 00 KM i to sa pozicija: tekući grant za aktivnosti u oblasti tehnologije (19. 700, 00 KM) , tekući grant za aktivnosti naučnih institucija (98. 600, 00 KM) i tekući grant za promociju nauke (6. 395, 00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 420. 000, 00 KM, JP Protivgradna preventiva Republike Srpske, Gradiška, na ime podrške preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode – grada.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utroška sredstava, za period 01. Januar - 31. Decembar 2013. Godine, sa pozicije: tekući grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj, u iznosu od 325. 000, 00 KM i kapitalni grant za razvoj turizma u Republici Srpskoj, u iznosu od 2. 525. 000, 00 KM.

Pomenuta sredstva rasporediće se za finansiranje projekata iz oblasti turizma u skladu sa procedurom propisanom u Uredbi o uslovima i kriterijumima za dodjelunamjenskih sredstava za razvoj turizma.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za utvrđivanje prijedloga trase kraka gasovoda  „Južni tok“ kroz Republiku Srpsku.

Članovi radne grupe su: Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva, predsjednik; Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, član; Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza, član; Tihomir Gligorić, direktor Republičke uprave za za geodetske i imovinsko – prave poslove, član; Slobodan Radulj, Pravobranilac Republike Srpske, član i Slobodan Puhalac, v. D. Direktor  „Gas Res“ d. O. O. Banja Luka, član.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim se predlaže predsjedniku Republike Srpske da postavi na dužnost šefa Predstavništva Republike Srpske: 1) Aria Livnea u Izraelu 2) Mlađana Cicovića u Republici Srbiji 3) Mića Ćetkovića u SR Njemačkoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaa o radu Republičkog savjeta za nauku i tehnologiju u 2012. Godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o promjeni oblika organizacije Javne ustanove Studentski centar  „Nikola Tesla“ Banja Luka u Javnu ustanovu Studentski grad  „Nikola Tesla“ Banja Luka, čime će se značajno poboljšati standard studenata.

Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, po hitnom postupku.

Donošenje zakona po hitnom postupku je neophodno, jer je za 46 profesionalnih vojnih lica Oružanih snaga BiH (oficiri i podoficiri) , zaključno sa 31. 12. 2012. Godine, trebalo da prestane profesionalna vojna služba zbog navršenih godina života i dužine trajanja službe u Oružanim snagama. Zbog nemogućnosti da ostvare pravo na penziju u skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Ministarstvo odbrane BiH je tim licima produžilo profesionalnu vojnu službu do 28. 2. 2013. Godine, nakon čega im je profesionalna vojna služba prestala.

Zakonom je propisano da se sredstva za isplatu penzije u kompletnom iznosu, ostvarene u skladu sa ovim zakonom, Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, obezbjeđuju iz budžeta Republike Srpske, te da isplata iz budžeta traje dok korisnik penzije ne ispuni uslove za starosnu penziju u pogledu godina života, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Komentari
Twitter
Anketa

Da li podržavate ideju da se Dan Republike Srpske umjesto 9. januara slavi 15. februara?

Rezultati ankete
Blog