Tema nedelje

Opštini Kozarska Dubica mišljenje sa rezervom - Nabavke nisu u skladu sa Zakonom

Opština Kozarska Dubica je stvorila 2011. godine obaveze iznad budžetom planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.109.253 KM, stoji u izvještaju Glavne službe za reviziju RS.

„Sredstva za pokriće deficita (po osnovu ukalkulisanih obaveza od 1.109.253 KM) planirana su u budžetu za 2012. Skupština opštine je 29.03.2012. donijela odluku o kreditnom zaduženju opštine u iznosu od 2.500.000 KM i to: 2.000.000 KM za finansiranje kapitalnih investicija i 500.000 KM na ime prenesenih obaveza iz 2011., iako su prenesene obaveze znatno veće (1.029.121 KM). Skupština opštine nije donijela Odluku o pokriću deficita, kako je definisano odredbama Zakona o budžetskom sistemu RS“, navodi se se u revizroskom izvješaju objavljenom 7. marta.

Revizori su za konsolidovani finanasijski izveštaj Kozarske Dubice za 2011. godinu dali mišljenje sa rezervom zbog niza uočenih nedostataka. Između ostalog i zato što od strane rukovodstva opštine, nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti u vezi sa naplatom neporeskih prihoda, pa je izvršenje ostvareno 22% manje u odnosu na planirane neporeske prihode.

“Opština nije sva kreditna sredstava (2.000.000 KM) utrošila u skladu sa definisanom namjenom, jer je dio sredstava u najmanjem iznosu od 163.742 KM, utrošila za izmirenje obaveza na ime tekućih rashoda i dio od 994.585 KM za izmirenje obaveza na ime izdataka za nefinansijsku imovinu, po osnovu starih ugovora zaključenih u 2010. “, navode revizori.

Ističe se i da nabavke najvećim dijelom nisu vršene u skladu sa odredbama iz Zakona o javnim nabavkama BiH, jer: tenderska dokumentacija nije pripremljena sa jasnim i odgovarajućim informacijama; nisu primijenjene odredbe čl. 11, 12, 13, 34, 35 i 36. Zakona o javnim nabavkama BiH; najpovoljniji ponuđači nisu dostavili bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa ugovorom; radovi nisu završeni u ugovorenom roku; nadzor za dio različitih poslova vršilo je najvećim dijelom isto lice i nisu sprovedene procedure za sve nabavke, za koje je to bilo neophodno u skladu sa navedenim Zakonom.

Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva i ulica na području opštine

U planu nabavki najpovoljnijeg dobavljača za rekonstrukciju i asfaltiranje puteva planirana je pozicija u iznosu od 1.800.000 KM. Sproveden je otvoreni postupak i izabrano je preduzeće „Sloga“ Kozarska Dubica, sa kojim je zaključen okvirni sporazum. Vrijednost okvirnog sporazuma je 1.800.000 KM, a zaključena su 4 pojedinačna ugovora u vrijednosti od 1.799.995 KM.

Sa preduzećem Sloga opština je poslovala i u 2010. godini u vrijednosti posla u iznosu  od 1.600.000 KM. 

Analizirajući aktivnosti u vezi sa nabavkom iz 2011. , revizori su utvrdili sljedeće:

1) tenderska dokumentacija za navedene usluge, ne sadrži jasne i odgovarajuće informacije, što nije u skladu sa čl. 13. tačka (3) podtačka c i d) ZJN:

2) definisani kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a prilikom analize najpovoljnije ponude, izvršeno je bodovanje jediničnih cijena, što nije u skladu sa čl. 34. ZJN:

3) najpovoljniji ponuđač, nije dostavio bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora, prilikom potpisivanja pojedinačnih ugovora, kako je definisano tenderskom dokumentacijom:

4) dio radova na osnovu pojedinačnih ugovora nije završen u dogovorenom roku:

5) nadzorni organ nije sačinio odgovarajući izvještaj o obavljenom nadzoru nad građenjem objekta i,

6) iz kreditnih sredstava je izvršeno finansiranje navedene investicije od 841.672 KM.

Najveći dio utvrđenih nepravilnosti se ponavlja i kod procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača u 2010. godini.

Nisu ispoštovani zaključci Vlade RS o troškovima mobilnih telefona

Uočeno je i da je u periodu od usvajanja rebalansa budžeta opštine, odnosno od 12.12. do 31.12.2011. donesene 33. Odluke o realokaciji budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 186.900 KM, što, prema revizorima, ukazuje na nedovoljnu pripremljenost izrade rebalansa budžeta.

“Ostvarenje ukupnih budžetskih sredstava je iskazano u iznosu od 13.267.686 KM, što predstavlja 95% od ukupno planiranih budžetskih sredstava, a budžetska potrošnja je iskazana u iznosu od 13.981.717 KM, što predstavlja 100% od planirane budžetske potrošnje.“

Služba revizije u izvještaju ističe i da odbornička naknada je obračunata i isplaćena predsjedniku Skupštine opštine, što nije u skladu sa Zakonom o statusu funkcionera. U JP „Centar za informisanje i kulturu“ zaposlena su tri lica, a ista nemaju odgovarajuću školsku spremu. Pored toga, stoji i da opština nije prihvatila sugestiju Zaključka Vlade RS od 03.02.2011. kojim se u cilju smanjenja troškova, ukida plaćanje naknade za troškove mobilnih telefona svim zaposlenim, a isti su iskazani u iznosu od 16.417 KM.

Među ostalim nepomenutim rashodima u iznosu od 697.788KM sredstva su utrošena na: stručno usavršavanje zaposlenih 10.873 KM, bruto naknade za rad van radnog odnosa 329.499 KM, reprezentaciju 126.862 KM (reprezentacija u zemlji 44.266 KM, prijemi i manifestacije i sl. 67.044 KM, ostali rashodi po osnovu reprezentacije 13.010 KM i pokloni 2.542 KM), sudska rješenja 18.987 KM, poreze i doprinose na teret poslodavca 4.231 KM i ostale nepomenute rashode 207.336 KM.

Osim niza iznesenih nepravilnosti u finansijskom izvještaju opštine Kozarska Dubica, revizori su naveli i veći broj preporuka pa se ističe da se opštinskim rukovodiocima preporučuje da stvara obaveze i koristi sredstva samo za namjene predviđene budžetom i to do iznosa raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom, kako je definisano Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li visoki predstavnik Valnetin Incko treba da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH?

Rezultati ankete
Blog