Analiza opštinskih budžeta

Trebinje – Umanjenja na ličnim primanjima stručne službe gradonačelnika

Stručna služba gradonačelnika Trebinja u budžetu za 2013. godinu planirala je rashode za bruto plate u iznosu od 155.238 KM. U rashode za lična primanja ovog dijela trebinjske administracije ulazi i dodatnih 10,431 KM pod stavkom bruto naknade troškova i ostalih primanja.

Iznos iz ove godine je duplo manji po ovom osnovu u odnosu na prošlu godinu kada je za plate je u ovoj budžetskoj stavci po konsolidovanom rebalasnu budžeta u Trebinju potrošeno 309 hiljada KM. Za 83 odsto su umanjene i bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja u stručnoj službi gradonačelnika sa 63.000 svedeni su na 10.431 KM.
Ovo je najniži nivo potrošnje u kabinetu prvog Trebinjca jer se u 2011. godini na plate njegove službe potrošilo 271,330KM, godine ranije 224.865, a 2009. godine 258.193 KM.

Ipak, iako je evidentna ušteda na platama i rashodima po osnovu utroška energije, komunalnih komunikacionih usluga, za režijski materijal i za tekuće održavanje što je u budžetu iskazano nulom, budžet Stručne službe gradonačelnika je na nivou najviše vrijednosti u proteklih pet godina. Manji je za samo 7,316 KM u odnosu na 2011. godinu.

Gradonačelnik je trećinu budžeta svog kabineta  za 2013. godinu usmjerio na tri granta. Grant za Savez opština Istočne Hercegovine u iznosu od 55.000 KM, grant za Herceg TV 40.000 i grant za vjerske objekte 80.000 KM.

Stručna služba Skupštine opštine

Skoro polovinu sredstava je manje planirano u ovoj godini i za lična primanja u stručnoj službi Skupštine opštine (grada). Sa prošlogodišnjih 264.400 na 142.161 KM. Ovo, uz rashode iskazane nulom kao i u slučaju Stručne službe gradonačalnika drastično utiče na umanjenje ukupnih rashoda Stručne službe Skupštine opštine (grada).  

Lična primanja Stručne službe sa rashodima za bruto naknade skupštinskim poslanicima i odbornicima čine 82 odsto izdvajanja iz budžeta ovog službe. Naime, skupštinskim poslanicima i odbornicima je I u 2013. godini iz budžeta namijenjeno 247.388 KM. Gardski parlament ima 27 odbornika, pa je prosječna mjesečna odbornička naknada u bruto iznosu 763,54 KM. Stručna služba skupštine opštine ima grant za namjenska izdvajanja parlamentarnim strankama i on u tekućoj godini iznosi 40.000 KM.
Primjetno umanjenje ima rashod za članove izborne komisije. S obzirom da je prošla godina bila izboran na lokalnom nivou, za rad ovog tijela izdvojeno je 80.000 KM, dok se u ovoj godini taj trošak svodi na 833 KM mjesečno.

Odjeljenja

U Odjeljenjima za opštu upravu, za privredu i društvene djelatnosti, prostorno uređenje, stambeno-komunlane poslove i boračko-invalidsku zaštitu rashodi za lična primanja su za razliku od svih prethodnih pet godina prikazani bez iznosa. Dok su u odjeljenju za finansije u toj stavci  navodi iznos od 3.842.834 KM što je 1334% više u odnosu na prošlu godinu.

Zbog nedostatka stavki za lična primanja u odjeljnju za opštu upravu, poređenje rashoda sa prethodnim godina nema baš puno smisla jer se radi o nadpolovičnoj razlici. Ipak interesantno je istaći da su zaposleni u ovom odjeljnju na putovanja i smještaj u 2012. godini potrošili 85.000 KM. Čak 10 puta više od gradonačelnika, Taj trošak u ovoj godini je smanjen na 23.500 KM, ali je dodana stavka za utrošak goriva od 55.000 KM.

Na odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti odlazi oko 10 odsto ukupnih rashoda Grada Trebinje. U ovoj godini za svoje aktivnosti planira utrošiti 2.145.230 KM što je za 978.320 više u odnosu na prošlu godinu kada se iz ukupnog budžeta ovog odjeljenja izbaci stavka za lična primanja koja nije prikazana u budžetu za 2013. godinu.

Ovo odjeljenje skoro kompletan budžet je raspodijelilo kroz subvencije i grantove. Od 1.601.630 KM koliko je planirano za grantove najviši iznos odlazi posrnulom Domu zdravlja 300.000 KM koga slijede izdvajanja sredstava za finansiranje sporta u iznosu od 298.000KM. Ove dvije stvake nisu bile u budžetu u prošloj godini. Za razliku od njih grant za kulturne manifestacije je na trećem mjestu po veličini i sa umanjenjem za 150.000 KM u odnosu na prošlu godinu iznosi 210.000KM. Grant za ra razvoj poljoprivrede i sela je u ovoj godini uduplan i iznosi 190.000KM. Blago je porastao i grant za javnu kuhinju i ove godine će iz budžeta biti u tu svrhu izdvojeno 5.000 KM mjesečno,

Odjeljenje za prostorno uređenje će u ovoj godini najviše izdataka imati po osnovu vodosnadbijevanja. Za izgradnju Projekata Sistem vodosnabdijevanja Trebinja iz kredita EIB i granta EIB planirano je 2.920.000 KM s tima da je na ovaj projket planirano i dodatnih 375.000 KM što ukupno za vodosnadbijevanje planirano 3 295 000 KM.

Ovom odjeljenju su od svih najzahtjevniji po pitanju stručne pomoći. Za stučne usluge će potrošiti 137.000KM čak 120 hiljada maraka više nego prošle godine. Kroz grant Odjeljenje za prostorno uređenje će za LED rasvjetu izdvojiti 40.000KM.

Po pitanju stručnih usluga u odljeljnu za stambeno-komunalne poslove nisu bili zahtjevni kao prošle godine pa su sa 20.000 smanjili na 3.500 KM i sve se odnosi na oglašavanje.

U odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu najviše sredstava upućeno je doznakama građanima – 152.000KM. Kroz doznake upućena je pomoć za trajni smještaja za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 20.000, kao i ostale pomoći ovim kategorijama u visini 10.000KM.

Boračka organizacija je kroz grant dobila 50.000 KM.

 

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je između Republike Srpske i FBiH entitetska granica ili administrativna linija?

Rezultati ankete
Blog