Vijesti

Sa vladinog zasjedanja: Novi zakon o registraciji poslovnih subjekata i nova strategija borbe protiv korupcije

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na 18. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranja boljeg poslovnog  ambijenta i ukidanja  poslovnih  i administrativnih barijera, napisano je u vladinom saopštenju. U vezi s tim, Akcionim planom Vlade Republike Srpske za sprovođenje reforme u oblasti registracije poslovanja precizirani su koraci koji treba da se preduzmu prilikom reforme propisa kojima se  uređuje registracija poslovnih subjekata. Jedan od  zadataka iz Akcionog plana odnosi se i na potrebu usklađivanja Zakona o registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima iz ove oblasti.

U skladu sa navedenim na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti, za koji se ističe da je cilj da u skladu sa opredjeljenjem Vlade da sprovede reformu registracije privrednih subjekata, a podrazumijeva smanjenje broja potrebnih procedura, vremena i troškova u postupku registracije preduzetnika.

"Pored izmjena u vezi sa reformom registracije, predloženim zakonskim rješenjem otklanjaju se uočeni nedostaci u sprovođenju važećeg zakonskog rješenja."

Vlada je razmatrala i usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu.

Prihvaćena je i Informacija o Strukturalnom dijalogu u oblasti reforme pravosuđa u dijalogu sa Evropskom komisijom.  „U Informaciji se konstatuje da se sa nivoa BiH, a posebno od strane pravosudnih institucija BiH, žele zadržati već stečene pozicije a to se posebno odnosi na nadležnost Suda BiH. Posebno je ukazano, na pogrešan stav Suda BiH koji se odnosi na retroaktivnu primjenu Krivičnog Zakona BiH. Na ovaj način sud BiH u neravnopravan položaj dovodi građane BiH ''znajući'' da se ovakvom primjenom krše opšta načela Krivičnog prava a što se protivi i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu oblast. Ovakav stav Suda BiH ima posebnu težinu iz razloga što svi drugi sudovi u BiH uključujući i  oba Vrhovna suda entiteta i Apelacioni sud Brčko distrikta primjenjuju Krivični zakon bivše SFRJ kao zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela“, istaknuto je u vladinom saopštenju.

Takođe podsjetili su da se ovih dana navršavaju dvije godine od početka strukturalnog dijaloga u kom periodu su održane četiri plenarne sjednice a sledeća peta tematska sjednica zakazana je za 12. juli u Briselu.

Osim ove informacije prihvaćena je ona koja se odnosi na realizaciju Strategije zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015 za period 2011. - 2012. godina.

Višegradskoj firmi koncesija za mini hidroelektrane na Rakitnici

Današnje zajedanje Vlade rezultiralo je i dodjelom koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Ušće“ i MHE „Podgaj“ na rijeci Rakitnici,  privrednom društvu  „Pionir Energy RS“  d.o.o.  Višegrad.

Komisija za koncesije Republike Srpske je konstatovala da je po Javnom pozivu za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Ušće“ i MHE „Podgaj“ na rijeci Rakitnici, u opštini Rogatica, pristigla samo jedna ponuda i to ponuđača „Pionir Energy RS“ d.o.o. Višegrad, te da je ponuđač dostavio kompletnu dokumentaciju koja je bila uslov učešća na raspisanom javnom pozivu.

Za izgradnju i korištenje MHE „Ušće“ i MHE „Podgaj“ na rijeci Rakitnici procijenjena vrijednost investicije će iznositi 2,6 miliona KM, po svakoj MHE.

Predviđeni koncesioni period od trideset (30) godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji, određen je na osnovu Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Ušće“ i MHE „Podgaj“ na rijeci Rakitnici, a koju je odobrila Komisija za koncesije Republike Srpske.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ovlašteno je da sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji, kojim će se bliže urediti koncesioni odnos, te je obavezno da zaključeni ugovor o koncesiji dostavi Komisiji za koncesije, radi provjere rada koncesionara „Pionir Energy RS“ d.o.o. Višegrad.

Nova strategija borbe protiv korupcije

Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013. – 2017. godina. usvojen je danas na vladinom zasjedanju.

Kako se navodi ova strategija predstavlja nastavak ranijih sistemskih aktivnosti Vlade na prevenciji i borbi protiv korupcije, koja se, u odnosu na prethodni strateški ciklus (2008–2012), odlikuje novim metodološkim pristupom.

„Nova strategija u formulisanju strateških ciljeva polazi od sagledavanja stanja unutar samih insticucija, kroz tzv. procjenu rizika od nastanka korupcije. Taj pristup omogućava da se na osnovu uočenih nedostataka u funkcionisanju, te identifikacije potencijalnog prostora za nastanak raznih nedozvoljenih pojava, utvrde prioriteti, ciljevi, a kasnije i konkretne aktivnosti za svaku od institucija.  Iz tog razloga, nova Strategija se opredjelila za tzv. «sektorski pristup», tj. razvrstavanje ciljeva po oblastima“, kažu u vladi i dodaju da se novom strategijom prvi put se uvodi obaveza izrade planova integriteta u javnom sektoru kao mehanizam koji predstavlja jednu od najmodernijih preventivnih metoda za uspostavljanje legalnog i etičnog kvaliteta rada kako vladinih tako i drugih institucija.

Kada je u pitanju zaštita lica koja prijavljuju nepravilnosti ili sumnju na korupciju unutar samih institucija, (popularno «zviždači»), to je relativno nov institut u okviru antikoruptivnih mjera i smatra se evropskim standardom koji je na različite načine prisutan u zakonima i praksi zemalja Evropske unije. Nakon usvajanja Strategije u Narodnoj skupštini RS pristupiće se izradi  jedinstvenog Akcionog plana za provođenje Strategije i Smjernica za donošenje planova integriteta, kao i identifikaciji širokog kruga subjekata koji će biti u obavezi da usvoje planove integriteta.

Rukovođenje procesom provođenja Strategije i Akcionog plana biće u nadležnosti Komisije za praćenje provođenja Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije čiji sastav će utvrditi Vlada RS.

U svrhu operacionalizacije strateških ciljeva i zadataka i pružanja administrativno-tehničke podrške Komisiji, Vlada će formirati i Antikorupcijski tim.

(Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li je opozicija u Srpskoj trebala učestvovati na mitingu u Banjoj Luci ili nije?

Rezultati ankete
Blog