Intervju

Ranko Krsman: U vremenu krize efikasnost institucija je od presudnog značaja

Ranko Krsman, zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, govori o funkcionisanju i zadacima Ureda u kontekstu aktuelne pandemijske krize i o spremnosti na saradnju sa drugim revizorskim institucijama u državi, kako bi se upravljanje kriznim situacijama u BiH sagledalo iz perspektive svih nivoa vlasti.

S obzirom na okolnosti u kojima radimo ovaj intervju, počnimo pitanjem: Koliko je pandemijska kriza uticala i utiče na rad Ureda za reviziju institucija BiH? Da li će mjera rada od kuće biti zadržana do daljnjeg i da li će se, u takvim okolnostima, uspjeti održati potreban nivo radne discipline, produktivnosti i odgovornosti?

KRSMAN: Kao i na sve druge subjekte bez izuzetka, trenutna krizna situacija je uticala i na rad Kancelarije za reviziju. Ipak, u skladu sa mjerama nadležnih organa, organizovali smo svoj rad kako bi tokom trenutne vanredne situacije nastavili da obavljamo svoje aktivnosti i izvršavamo svoje obaveze u skladu sa Zakonom o reviziji. To znači da većina osoblja Kancelarije radi od kuće koristeći elektronske kanale komunikacije. Na ovaj način se obavljaju i finansijske i revizije učinka koje, u ovom trenutku, teku planiranom dinamikom. Putem audio i video komunikacijskih sistema na dnevnoj osnovi organizuju se sastanci revizorskih timova, Stručnog kolegija Kancelarije, kao i sastanci sa subjektima revizije. Razmjenu dokumentacije s klijentima takođe nastojimo organizovati elektronskim putem ili, kada je to neophodno, fizički, uz provođenje svih propisanih mjera zaštite. Revizijske pristupe smo prilagodili vanrednim okolnostima kako bi i našem osoblju i subjektima revizije omogućili minimalno izlaganje opasnosti i kako revizijske aktivnosti ne bi stajale na putu onim aktivnostima koje su ključne u rješavanju novonastale krizne situacije.

Uredi za reviziju, u BiH, poznati su kao rijetke institucije u državi, koje svoje godišnje planove izvršavaju u potpunosti ili u izuzetno visokom stepenu. Da li će Pandemija uticati na realizaciju Programa rada za 2020., odnosno, da li će Ured uspjeti sve planirane aktivnosti sprovesti u predviđenim rokovima? I šta to, konkretno, podrazumijeva?

KRSMAN: Činjenica je da mi godišnje planove revizija redovno izvršavamo. Nadam se da će tako biti i ove godine, iako postoje razumljivi izazovi uslijed otežanih okolnosti u kojima se odvija poslovanje institucija BiH. Moram reći da osoblje Kancelarije daje svoj maksimum i pokazali su izuzetan nivo zrelosti i spremnosti za rad u vanrednim okolnostima. Zahvaljujući njihovim naporima, revizije se odvijaju prema planu. Finansijske revizije su trenutno u fazi tzv. završne revizije. Određeni broj izvještaja je u formi nacrta već dostavljen subjektima revizije, u skladu sa članom 15. Zakona o reviziji, elektronskim putem. Izvještaj revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz dva ranija izvještaja biće objavljen do kraja tekućeg mjeseca. Dodatne četiri revizije učinka realizuju se u skladu sa programom rada za 2020. godinu. I pored vanrednih okolnosti, nastojaćemo sve izvještaje o revizijama okončati u zakonski previđenim rokovima i dostaviti ih Parlamentarnoj skupštini BiH i ostalim subjektima u skladu sa Zakonom o reviziji. Naravno da ćemo, kako je to već uobičajeno, informisati i javnost o načinu utroška i korištenju javnih resursa za izvještajni period. Ipak, moram napomenuti i činjenicu da profesionalni standardi od revizora zahtijevaju prikupljanje dovoljno odgovarajućih dokaza da se pruži odgovarajući nivo uvjerenja koji će biti osnov za izražavanje mišljenja i zaključaka revizije. Za to je najčešće potreban neposredni uvid u revizijsku dokumentaciju što u trenutnim okolnostima, u svim slučajevima, nije moguće uraditi. Navedeno svakako predstavlja izazov koji ćemo, u narednom periodu, u saradnji sa subjektima revizije zajedno pokušati prevazići.

Revizorske institucije spadaju među one od kojih se, u vremenima krize, koja su oduvijek bila pogodno tlo za razne vrste zloupotreba vlasti, kriminal i korupciju, očekuje poseban napor i posvećenost. Da li unutar Ureda postoji svijest o tome i na koji način će odgovoriti na takva očekivanja? Može li se od Ureda očekivati da već u ovoj godini obavi ili bar započne, recimo, reviziju učinka koja bi analizirala efikasnost institucija u suočavanju sa aktuelnom krizom ili neku “dodatnu reviziju“ u tom kontekstu, na tragu one iz 2018.?

KRSMAN: Kao što znate, mi smo u ranijem periodu, kroz izvještaj revizije učinka o aktivnostima institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći, prepoznali problem funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja u BiH, a nakon katastrofalnih poplava i masovnih protesta koje su BiH pogodile 2014. godine. Tada smo nadležnim institucijama uputili vrlo konstruktivne preporuke kojim bi se unaprijedio okvir postupanja institucija BiH tokom nesreća. U tom smislu, postoji realna opcija da se odmah početkom sljedeće godine provede revizija praćenja implementacije preporuka revizije učinka datih u izvještaju „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“ kako bi se vidjelo da li je sistem upravljanja krizom u stanju da izvuče lekcije nakon proteklih izazova. Kancelarija trenutno provodi pet revizija učinka koje su započele prije nastanka krize izazvane pandemijom COVID-19 i većina njih će biti objavljenja u zadnjem kvartalu 2020. godine, tako da su naši kapaciteti trenutno fokusirani na završetak revizija koje su u toku. Međutim, svjesni naše odgovornosti i činjenice da je, u vremenu krize, efikasnost institucija od presudnog značaja, Kancelarija razmatra mogućnosti za provođenje revizija učinka koje bi bile aktuelne u odnosu na trenutnu kriznu situaciju. Međutim, potrebno je sačekati normalizaciju uslova rada i okončanje vanredne situacije i pandemije, kako bi se redovnim revizijskim procedurama jasno odredio fokus potencijalne revizije. U našim istupima prema subjektima revizije i javnosti, upozoravamo da djelovanje u kriznim situacijama ne smije biti prostor za smanjenu odgovornost u upotrebi javnog novca.

Što se tiče dodatnih izvještaja u smislu člana 17. Zakona o reviziji, Kancelarija trenutno prikuplja sve relevantne informacije, kako iz nadležnosti finansijske, tako i revizije učinka, i koje ćemo, u svjetlu trenutne krizne situacije, pažljivo cijeniti i razmotriti njihovo dostavljanje nadležnim institucijama u skladu sa pomenutim članom.    

U četvrtom kvartalu 2020. planiramo započeti prethodnu finansijsku reviziju poslovanja institucija BiH za tekuću godinu – te ćemo tom prilikom sagledati i sve značajne pojave vezane za trenutnu situaciju.

Postoji li mogućnost da se sve 4 revizorske institucije u BiH (državna, entitetske i BD), dogovore, u okviru Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora, da zajednički ili bar paralelno provedu reviziju učinka koja bi analizirala rad institucija vlasti u vremenu krize, na cijelom podučju BiH? Ili smo, zbog poznatih problema, osuđeni na segmentirane preglede i „slagalice“ kojima često fale pojedini elementi, a ni za one koje imamo nismo sigurni da su komplementarni, odnosno da su provedeni s identičnim nivoom kritičnosti?

KRSMAN: Što se tiče naše Kancelarije, spremnost postoji i uvijek je postojala. Za to ne postoje zakonske prepreke i mi smo spremni dati svoj doprinos kako bi se upravljanje kriznim situacijama u BiH sagledalo iz perspektive svih nivoa vlasti u BiH i dala sveobuhvatna i sistemska ocjena rada institucija u toj oblasti. Međutim, navedeno će zavisiti i od spremnosti drugih kancelarija za reviziju u BiH.

 

Izvor: revizije.info
Blog